แบบสอบถามด้านแรงจูงใจ

ตัวเลือก:
A

ลดแรงบันดาลใจในการทำงานของฉันอย่างมาก

B

มักจะลดแรงบันดาลใจในการทำงานของฉัน

C

ไม่มีผลต่อแรงบันดาลใจในการทำงานของฉัน

D

มักจะเพิ่มแรงบันดาลใจในการทำงานของฉัน

E

เพิ่มแรงบันดาลใจในการทำงานของฉันอย่างมาก

ตัวอย่าง:
   
A
B
C
D
E
1 ถูกคาดหมายให้รับผิดชอบงานต่างๆ
2 ต้องฝึกอบรมพนักงานใหม่