การใช้เหตุผลทางคำนวณ

การอ่านหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์รายวัน

การอ่าน (ล้าน)

เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ที่อ่านหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับในปี 3

ปี 1

ปี 2

ชาย

หญิง

The Daily Chronicle

3.6

2.9

7

6

Daily News

13.8

9.3

24

18

The Tribune

1.1

1.4

4

3

The Herald

8.5

12.7

30

23

Daily Echo

4.8

4.9

10

12

คำถาม 1: หนังสือพิมพ์ใดมีผู้หญิงอ่านเป็นเปอร์เซ็นต์สูงกว่าในปี 3
A B C D E

The Tribune

The Herald

Daily News

Daily Echo

The Daily Chronicle

คำถาม 2: การอ่านโดยรวมของ Daily Chronicle, the Daily Echo และ The Tribune ในปี 1 เท่ากับเท่าใด
A B C D E

10.6

8.4

9.5

12.2

7.8จำนวนเงินที่ใช้กับการนำเข้าคอมพิวเตอร์

จำนวนเงินที่ใช้กับการนำเข้าคอมพิวเตอร์

คำถาม 3: ในปี 3 เยอรมนีใช้จ่ายกับการนำเข้าคอมพิวเตอร์มากกว่าอิตาลีเท่าใด
A B C D E

650 ล้าน

700 ล้าน

750 ล้าน

800 ล้าน

850 ล้าน

คำถาม 4: ถ้าจำนวนเงินที่ใช้จ่ายกับการนำเข้าคอมพิวเตอร์ในสหราชอาณาจักรในปี 5 ต่ำกว่าในปี 4 อยู่ 20% แสดงว่ามีการใช้จ่ายในปี 5 เท่าใด
A B C D E

1,080 ล้าน

1,120 ล้าน

1,160 ล้าน

1,220 ล้าน

1,300 ล้าน