ในตัวอย่างต่อไปนี้ คุณจะพบลำดับทางตรรกะของช่องห้าช่อง คุณจะต้องตัดสินใจว่าช่องใดทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์ ในการตอบคำถาม ให้เลือกช่อง A ถึง E คุณจะได้รับทราบว่าคำตอบของคุณถูกต้องหรือไม่

แสดงตัวอย่างคำถาม

ตัวอย่างการประเมิน

มีตัวอย่างการประเมินดังต่อไปนี้:

ลองทดสอบ

ทำแบบทดสอบฝึกหัดแบบเต็มความยาวเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินที่จะเกิดขึ้น

ทําแบบทดสอบฝึกหัด