Bijlage SHL Producten en Dienstenoverzicht

Last Updated: 6 June 2023

 

Deze Bijlage is van toepassing op ieder gebruik van en iedere toegang tot bepaalde Producten en Diensten van SHL die via een Opdracht aan het Bedrijf worden geleverd. De voorwaarden uit deze Bijlage zijn onderdeel van de Overeenkomst, voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn gewijzigd door een Opdracht. In het geval dat de Opdracht voorwaarden bevat die niet in overeenstemming zijn met deze Bijlage, gaan de voorwaarden van de Opdracht voor. De in deze Bijlage gedefinieerde termen hebben de betekenis die in de Overeenkomst wordt beschreven of zoals in deze Bijlage worden beschreven.

1. Product-specifieke voorwaarden 

A. SHL-platform A. SHL-platform

1. Software-as-a-Service. Het Bedrijf kan toegang tot de online Assessment Diensten ('Platform') bestellen als een 'Abonnement' of door 'Eenheden' aan te schaffen (zoals hieronder wordt gedefinieerd). De configuratie kan bestaan uit het online leveren van Assessments aan Kandidaten, evenals het beoordelen van de resultaten van Kandidaten en het via het Platform beschikbaar maken van de rapporten van Kandidaten aan het Bedrijf. Gedurende de Duur van de Opdracht zal SHL de functionaliteit van het Platform niet wezenlijk verminderen.  

2. 'Abonnement'. Met een Abonnement krijgt het Bedrijf toegang tot het Platform voor de Duur van de Opdracht, met inachtneming van de in de Opdracht vermelde beperkingen. Als het Bedrijf een in de Opdracht vermelde beperking overschrijdt, behoudt SHL zich het recht voor om aanvullend gebruik in rekening te brengen tegen het dan toepasselijke standaardtarief ('Standaardtarief'). Het bedrag wordt aan het Bedrijf gefactureerd vóór afloop van de Duur van de Opdracht en dient conform de Overeenkomst te worden betaald.  

3. 'Eenheden' betekent de eenheid die in een Opdracht is vastgelegd om het gebruik van de Assessments te berekenen. 

(a) SHL zal Eenheden van het account van het Bedrijf aftrekken wanneer het Bedrijf een Assessmentrapport uitvoert of wanneer een Kandidaat van start gaat met een online Assessment. De Eenheden: (i) worden in chronologische volgorde gebruikt vanaf de aankoopdatum; en (ii) verlopen na één jaar vanaf de datum van beschikbaarheid, waarna ze automatisch worden verwijderd uit het account van het Bedrijf. Nadat een Eenheid of Opdracht is verlopen of beëindigd (anders dan bij ontbinding door het Bedrijf zoals bedoeld in de Overeenkomst.), vervallen resterende Eenheden in het account van het Bedrijf. De betaalde Vergoedingen worden niet terugbetaald.  

(b) Tenzij het Bedrijf een nieuwe Opdracht aangaat voor aanvullende Eenheden of een Abonnement, factureert SHL het Bedrijf op doorlopende maandelijkse basis achteraf tegen het Standaardtarief zodra het Bedrijf het aantal gekochte Eenheden heeft overschreden.  

(c) Als het Bedrijf Eenheden 'Achteraf' of 'Van tevoren' aanschaft, factureert SHL het Bedrijf achteraf op basis van het werkelijke gebruik door het Bedrijf van de Eenheden tegen het Standaardtarief of zoals anderszins is overeengekomen in een Opdracht. 

4. Platformgebruikers. Als de licentie van het Bedrijf is beperkt tot een specifiek aantal gebruikers, dan wijst het Bedrijf personen aan ('Gebruikers') die verantwoordelijk zijn voor het correcte gebruik van het Platform. SHL kent het Bedrijf een niet-exclusieve, royaltyvrije, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-toewijsbare licentie toe voor elke Gebruiker om het Platform te gebruiken. De aanmeldingsgegevens van elke Gebruiker voor het Platform zijn vertrouwelijk en exclusief van aard en mogen niet worden gedeeld. Het Bedrijf dient SHL onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd(e) toegang tot of gebruik van het Platform. 

5. Support, Onderhoud en Upgrades. SHL biedt beheerders van het Bedrijf kosteloos de supportdiensten van SHL ('Supportdiensten') in overeenstemming met de op dat moment geldende SHL Supportdiensten Overeenkomst, te vinden op https://www.shl.com/legal/shl-support-services/ ('Supportbeleid'). De Supportdiensten zijn niet beschikbaar voor klanten of Kandidaten van het Bedrijf. Voor dergelijke door het Bedrijf aan SHL gerichte verzoeken kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht. 

SHL zal zich naar alle commerciële redelijkheid inspannen om het Platform beschikbaar te houden, behalve gedurende (a) geplande onderhoudsperioden (online gepubliceerd met een voorafgaande kennisgeving van ten minste 30 dagen) of (b) ongepland onderhoud dat vereist is om systeemproblemen op te lossen, in welk geval SHL dit zo vroeg mogelijk bekendmaakt. SHL voert periodiek systeemupgrades aan het Platform uit, die in het algemeen kosteloos aan het Bedrijf worden verstrekt. Het onderhoudsschema, dat wordt gepubliceerd in het Supportbeleid, bevat data voor upgrades aan het Platformen routineonderhoud. 

6. Vertrouwelijkheid van reacties op Assessments. Het is beide partijen niet toegestaan toezeggingen van vertrouwelijkheid aan Kandidaten te schenden. SHL verstrekt geen gegevens, met inbegrip van antwoorden op Assessments, aan het Bedrijf of aan derden indien dit in strijd is met aan Kandidaten gedane geheimhoudingsverklaringen. 

B. Managed Diensten van SHL en Online Aankopen

Het Bedrijf kan Diensten kopen om het beheer van Assessments uit te besteden, waaronder de uitvoering en het projectbeheer op verschillende niveaus voor de Assessments of projecten zoals uiteengezet in een Opdracht ('Managed Diensten’).

(a) Niet-restitueerbare kosten. Opdrachten voor Managed Diensten of SHL Online Aankopen kunnen niet worden aangepast bij:

i. persoonlijkheidstesten en testen van het beoordelingsvermogen (waaronder SHL OPQTM, CCSQ, SHL MQTM, WSQ, Scenario's); of

ii. testen van capaciteiten, competenties, selectie en alle andere testen (waaronder SHL VerifyTM, pd360, MFS, DSI, Quicksift); of

iii. projectbeheer.

SHL geeft het Bedrijf een beperkt recht om niet-restitueerbare Assessments die ongewijzigd zijn (zoals in de taal of het resulterende rapport) over te dragen voor (a) Ongebruikte testen in (a)(i) hierboven aan een vervangende Kandidaat; (b) of Ongebruikte tests vermeld in (a)(ii) hierboven, als de Assessments niet zijn gekocht als een afzonderlijk product, aan een vervangende Kandidaat.

C. Overig testgebruik

1 Universal Competency Framework ('UCF') 

Licentie: Het Bedrijf kan voor de eigen interne bedrijfsdoelen en niet voor wederverkoop een 'Contentlicentie' voor UCF aanschaffen om een profiel voor een functie te creëren en om te werven, ontwikkelen of andere activiteiten op het gebied van talentmanagement uit te voeren. De Contentlicentie is een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en voorwaardelijke licentie om: (a) de originele UCF-content aan te passen en te wijzigen (zoals de UCF-labels of de uitleg) ('UCF-content') om hiervan afgeleide werken te maken; (b) de UCF-content of hiervan afgeleide werken te gebruiken, kopiëren of af te drukken, waaronder het plaatsen van dergelijke content op het systeem van SHL of systemen van derden die door het Bedrijf worden gebruikt, of het opnemen van dergelijke content in trainings- of andere materialen van het Bedrijf; en (iii) niet-substantiële elementen van de UCF-content te publiceren in vacatures/personeelsadvertenties. 
Op de Contentlicentie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:  

(a) De SHL Group of zijn licentiehouders blijven de enige eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten en hiervan afgeleide UCF-content. Het Bedrijf draagt  hierbij alle dergelijke afgeleide UCF-content over aan de SHL Group en SHL geeft het Bedrijf een niet-exclusief recht om dergelijke afgeleide content te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst; en 

(b) Publicatie van de UCF-content of hiervan afgeleide werken wordt vergezeld door één van de volgende auteursrechtelijke kennisgevingen:  

1. "© 2004-[voeg huidig jaar in] SHL en/of zijn partners. Alle rechten voorbehouden." (voor alle standaard, ongewijzigde UCF-content), of

2. "Afgeleid van het SHL UCF, © 2004-[voeg huidig jaar in] SHL en/of zijn partners. Alle rechten voorbehouden."  

SHL is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de van UCF-content afgeleide werken die het Bedrijf maakt zonder het advies van SHL of voor het gebruik door het Bedrijf van de UCF-content of de afgeleide werken bij een test die niet van SHL is. Als Assessments de UCF-content gebruiken in een rapport of in Output, kent SHL alleen een licentie toe voor die UCF-content voor het gebruik in een dergelijk rapport of in dergelijke Output, en niet voor andere doeleinden.  

2 Gecontroleerde Assessments in het Verenigd Koninkrijk, de EU en Zuid-Afrika. Bepaalde Assessments die beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland de Europese Unie en Zuid-Afrika (ieder een 'Gecontroleerde Regio') zijn onderworpen aan wettelijke maatregelen en kunnen alleen worden besteld door een persoon die de trainingscursus van SHL succesvol heeft voltooid en een geldige licentie als SHL-tester heeft ontvangen ('Geregistreerde Gebruiker'), of door een Bedrijf dat op een dergelijke Geregistreerde Gebruiker vertrouwt. Een Geregistreerde Gebruiker moet SHL onverwijld op de hoogte stellen van iedere verandering van werkgever of adres. Als een Bedrijf geen Geregistreerde Gebruiker heeft in een Gecontroleerde Regio, mag het Bedrijf de gecontroleerde Assessments niet gebruiken en moeten deze Assessments worden teruggestuurd naar SHL.  
  
3 Tests met papier en potlood. Indien materialen van het Product niet zijn geleverd, dient het Bedrijf SHL daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen zeven dagen na de verwachte leveringsdatum of binnen 15 dagen na de factuurdatum. De totale aansprakelijkheid van SHL voor niet-levering wordt beperkt tot het direct vervangen van de bestelde Producten en het verlengen van de betaaltermijn of afgifte van een creditnota op een factuur voor dergelijke Producten. Het ruilen van bestelde Producten, die SHL naar goeddunken aanvaard, dient binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Producten te worden aangevraagd.  

4 Geleasete productmaterialen. 'Geleaset Product' betekent drukwerk van SHL dat op jaarlijkse basis aan een Bedrijf wordt verstrekt om te gebruiken, maar niet om te kopen. Beide partijen kunnen de verlenging van de Geleasete Producten annuleren middels een schriftelijke kennisgeving dertig (30) dagen voorafgaand aan het verlopen van de jaarlijkse leasetermijn. De Geleasete Producten blijven het eigendom van SHL. Voor Zuid-Afrika zijn de kosten voor verloren of beschadigde Geleasete Producten gelijk aan twaalf (12) maanden aan vergoedingen voor elk Geleaset Product dat verloren of beschadigd is geraakt. 

D. Training op locatie en Openbare training

1. Training op locatie en Openbare training verzorgen. SHL kan de syllabus voor de training te allen tijde voor aanvang van de training aanpassen om op die manier actuele Trainingsmaterialen te verstrekken. Het Bedrijf mag te allen tijde verzoeken om deelnemers aan individuele trainingscursussen (elke een 'Deelnemer') te vervangen. Als SHL een dergelijk verzoek honoreert, moet de vervangende Deelnemer op succesvolle wijze aan alle voorbereidende trainingsvereisten voldoen voordat hij of zij kan deelnemen. SHL verstrekt alleen een certificaat of een andere kwalificatie na volledige betaling van de Vergoeding en de succesvolle voltooiing van de trainingscursus door de Deelnemer. SHL is de enige partij die beslissingen neemt over een dergelijke succesvolle voltooiing. Het Bedrijf is als enige verantwoordelijk voor het gedrag van zijn Deelnemers. Eigendommen die naar de trainingslocatie worden meegenomen, zijn geheel voor eigen risico van het Bedrijf. SHL is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van dergelijke eigendommen, ongeacht de oorzaak. 

2. Trainingsmaterialen. De materialen die worden verstrekt voor een trainingscursus, zoals cursusaantekeningen, publicaties en enquêtes ('Trainingsmaterialen'), zijn voor het exclusieve en individuele gebruik van Deelnemers. Trainingsmaterialen mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of gekopieerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SHL.  

3. Vrijwaring. SHL geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid van de informatie of analyses in de Trainingsmaterialen. SHL verstrekt geen juridische, boekhoudkundige of soortgelijke professionele diensten. SHL is niet aansprakelijk voor schade, vorderingen of verlies die voortvloeien uit of die in verband staan met eventuele fouten of omissies in de Trainingsmaterialen, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door SHL of zijn bronnen, of voor het vertrouwen op enige door SHL gedane aanbeveling. 

E. Video-interviewtools

Met de video-interviewtools van SHL kan het Bedrijf zijn eigen inhoud plaatsen. SHL is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door het Bedrijf, of de gebruikers van het Bedrijf, wordt geplaatst en die feitelijk onjuist, onrechtmatig of beledigend is. Die verantwoordelijkheid rust uitsluitend bij het Bedrijf. Met betrekking tot dergelijke inhoud doet het Bedrijf afstand van al haar wettelijke rechten of rechtsmiddelen die het heeft, of kan hebben, tegenover SHL. SHL screent geen inhoud die is geplaatst door het Bedrijf of gebruikers van het Bedrijf. SHL behoudt zich het recht voor (maar is daartoe nimmer verplicht) om, naar het uitsluitend oordeel van SHL, inhoud te verwijderen die beschikbaar is via de video-interviewtools als SHL redenen heeft om te vermoeden dat deze voorwaarden niet worden nageleefd.

2. Reseller Partner Licentie en Gebruik

Als het Bedrijf een overeenkomst met SHL heeft gesloten om een SHL Reseller Partner (een wederverkoper) te worden, worden de bepalingen voor de licentie uiteengezet in die afzonderlijke overeenkomst. Anders dan SHL Reseller Partners mag het Bedrijf alleen Producten en Diensten kopen bij SHL om door te verkopen aan derden ('Eindgebruikers') onder de volgende beperkte omstandigheden: (A) Eindgebruikers moeten inwoners zijn van het Territorium en mogen de Producten en/of Diensten alleen gebruiken voor hun interne doeleinden en niet om direct of indirect concurrerende producten en/of diensten te ontwikkelen; (B) het Bedrijf dient met Eindgebruikers voor het gebruik van de Producten en/of Diensten wezenlijk soortgelijke voorwaarden te hebben afgesloten als de voorwaarden van deze Overeenkomst en zal geen andere verklaringen afleggen of garanties geven dan die in deze Overeenkomst zijn bepaald; (C) het Bedrijf zal alle merk- en auteursrechtaanduidingen op de Producten en Diensten behouden; (D) het Bedrijf vereist van de Eindgebruikers dat zij SHL alle in deze Overeenkomst genoemde rechten met betrekking tot gegevens en Intellectuele Eigendomsrechten verlenen; (E) het Bedrijf doet zichzelf niet voor als SHL, een gelicentieerde partner, een distributeur of een vertegenwoordiger van SHL. SHL behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving de Overeenkomst te ontbinden als het Bedrijf zelf of via/met een derde handelingen verricht of nalaat te verrichten waarmee op enigerlei wijze (1) de voorwaarden van dit artikel worden geschonden; of waarmee (2) onherroepelijke schade wordt toegebracht aan SHL; of waarmee (3) toepasselijke wetgeving wordt geschonden of mogelijk wordt geschonden.