Last Updated: 15 November 2023

Voor integratie en optimalisatie van de SHL-Solutions en -functies (en als Solution Support of Adviesdiensten deel uitmaken van uw Bestelformulier) zal SHL de volgende Solution Support en/of Adviesdiensten verstrekken gedurende de Abonnementsperiode die in het Bestelformulier wordt vermeld: 

Een eerste sessie om de strategische doelen te bepalen (persoonlijk ofwel op afstand via een webinar of telefonische vergadering) met de aangewezen vertegenwoordigers van het Bedrijf die het Bedrijf introduceren en het team van SHL ('Sessie voor Bepaling van Strategische Doelen'). Tijdens de Sessie voor Bepaling van Strategische Doelen licht SHL de kaders toe waarbinnen de Solution Support en/of Adviesdiensten geleverd zullen worden. Denk hierbij aan de toegewezen tijd en de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden om de Diensten met succes te Kunnen verlenen. 

Reikwijdte

 • Alle Diensten die we als onderdeel van Solution Support en/of Adviesdiensten leveren, worden tijdens de Sessie voor Bepaling van Strategische Doelen met het Bedrijf vastgelegd. Hiervoor tekenen alle partijen het document 'Reikwijdte van de Diensten', waarin de verwachte resultaten, het stappenplan, de mijlpalen en de leveringstijden uiteengezet worden.  
 • Solution Support en Adviesdiensten worden ingepland gedurende de bestaande Abonnementsperiode, zoals vastgelegd in het Bestelformulier. De Diensten kunnen niet voortgezet, verlengd of anderzijds van het Abonnementsjaar naar het daaropvolgende jaar worden doorgeschoven. Diensten die niet worden benut worden niet gerestitueerd.  
 • Elk Abonnementsjaar wordt er een Sessie voor Bepaling van Strategische Doelen gehouden om de relevante Diensten voor dat Abonnementsjaar overeen te komen. 

Adviesdiensten

Indien het leveren van Adviesdiensten onderdeel is van de overeengekomen Diensten, dan zullen alle inzichten in programmagegevens of analyses, die aan het Bedrijf worden verstrekt, gebaseerd zijn op het door partijen overeengekomen analyseplan, in combinatie met gegevens die op het moment van een dergelijke analyse direct beschikbaar zijn in de systemen en/of bestanden van SHL. 

 • Het aantal dagen dat SHL Adviesdiensten verleent hangt af van het Niveau dat het Bedrijf heeft aangeschaft via het Bestelformulier. Als het Bedrijf ervoor kiest om, naast de dagen die al zijn inbegrepen in het desbetreffende Niveau, extra Adviesdiensten aan te schaffen dan worden dergelijke diensten gespecificeerd in een aparte Werkomschrijving die door partijen wordt ondertekend.  
 • Analyses worden uitgevoerd op groepsniveau van de samengevoegde competentiescores van de deelnemende kandidaten. Hierin wordt geen feedback over individuele resultaten opgenomen.  
 • Als externe Bedrijfsgegevens vereist zijn voor de overeengekomen inzichten dan moet dit wederzijds zijn overeengekomen tussen SHL en het Bedrijf tijdens de Sessie voor Bepaling van Strategische Doelen. Het Bedrijf is daarbij als enige verantwoordelijk om dergelijke aanvullende externe gegevens op het afgesproken tijdstip te verstrekken en dient zich te allen tijde te houden aan de relevante gegevensbeschermingswetten. 
 • Er zijn minimaal 50 gegevenspunten vereist om inzichten over geaggregeerde gegevens te kunnen verstrekken. 
 • Analyses waarvoor diepgaande beoordelingen nodig zijn (zoals een validiteitsonderzoek of talentevaluatie) zijn niet bij de inzichten van de Adviesdiensten inbegrepen. Als het Bedrijf ervoor kiest om bijkomende talentevaluaties of aangepaste gegevensanalyses aan te schaffen, dan worden dergelijke diensten uiteengezet in een aparte Werkomschrijving die door partijen wordt ondertekend.  
 • De Adviesdiensten omvatten één (1) feedbacksessie op de inzichten die in de Sessie voor Bepaling van Strategische Doelen zijn overeengekomen en die zijn gebaseerd op de overeengekomen analyse die is uitgevoerd op de assessmentgegevens die beschikbaar zijn op het platform van SHL, al dan niet aangevuld met gegevens die door het Bedrijf werden verstrekt.  
 • De geleverde inzichten worden in één (1) algemene PowerPoint-presentatie samengevat.  
 • De partijen kunnen aanvullende presentaties voor het samenvattende rapport overeenkomen in een ondertekend Wijzigingsverzoek. 
 • Het verlenen van de Adviesdiensten wordt uiterlijk honderdtwintig (120) dagen voorafgaand aan de afloop van het desbetreffende Abonnementsjaar gepland en moet minstens negentig (90) dagen voor het einde van het Abonnementsjaar plaatsvinden. Als het Bedrijf nalaat om het Adviesoverleg voor het leveren van de inzichten tijdens het desbetreffende Abonnementsjaar in te plannen, dan komt de verplichting van SHL om de inzichten te leveren te vervallen. Kosten komen niet voor restitutie in aanmerking en worden niet teruggeboekt aan het einde van de Abonnementsperiode.  

Niveaus van Adviesdiensten 

Adviesdiensten: Basic 

2 dagen met een consultant 

Adviesdiensten: Enhanced 

4 dagen met een consultant 

 

Solution Support

De kaders voor Solution Support worden overeengekomen tijdens de Sessie voor Bepaling van Strategische Doelen en zijn beperkt tot ondersteuning van de Solutions die zijn vastgelegd in het ondertekende Bestelformulier.  

 • Begeleiding en ondersteuning bij de Solutions kan onderAnderee het volgende omvatten, maar is daartoe niet beperkt: effectieve gebruik van assessments, best practices, omgang met stakeholders, risicobeheer voor de Solutions enAnderee onderwerpen die specifiek gerelateerd zijn aan de functies van de SHL-Solutions en het assessmentprogramma.  
 • Het aantal dagen waarop Solution Support wordt verstrekt hangt af van het Niveau dat het Bedrijfheftt aangeschaft via het Bestelformulier. Als het Bedrijf ervoor kiest om extra Solution Support aan te schaffen, naast de dagen voor Solution Support die al zijn inbegrepen in het desbetreffende Niveau, dan worden dergelijke diensten gespecificeerd in een aparte Werkomschrijving die door partijen wordt ondertekend.  
 • Alle ondersteuning die wordt verzocht ten behoeve van doeleinden die buiten de functies van de Solutions en het assessmentprogramma vallen, waaronderAnderee initiatieven op het gebied van talentmanagement en personeelszaken, zijn niet inbegrepen in de Solution Support. 
 • 'Consultancyopdrachten' of 'formele trainingsopdrachten’ waarbij de reikwijdte en resultaten duidelijk omlijnd zijn, vallen buiten de reikwijdte van de bovengenoemde Solution Support en dienen te worden gespecificeerd in een aparte Werkomschrijving. (Voorbeelden van 'consultancyopdrachten' zijn functieanalyses, competentieontwerpen en competentieoverzichten, ontwerp en samenstelling van assessments, updates van assessments en herijkingen, uitbestede assessments enAnderee vastomlijnde opdrachten.) 
 • Voor de doeleinden van deze Overeenkomst worden ‘formele trainingsopdrachten’ gedefinieerd als alle trainingen die door het personeel van SHL aan het Bedrijf worden gegeven en die meer dan twee (2) uur aan totale voorbereidings- en trainingstijd vereisen.  
   

Niveaus van Solution Support 

Solution Support: Lite 

1 dag met een consultant 

Solution Support: Basic 

4 dagen met een consultant 

Solution Support: Enhanced 

10 dagen met een consultant 


Het Bedrijf zal de volgende activiteiten uitvoeren:  

 • De inhoud en de status van de Solution Support en Adviesdiensten communiceren aan alle betrokken medewerkers van het Bedrijf.  

  Alle benodigde informatie en documentatie van het Bedrijf verstrekken die nodig is om de Diensten uit te kunnen voeren.  
 • Helpen bij het coördineren en plannen van de activiteiten voor alle Diensten waarbij deelnemers van het Bedrijf betrokken zijn.  
 • Een primaire contactpersoon bij het Bedrijf aanwijzen voor de Solution Support en Adviesdiensten aan wie alle communicatie ten aanzien van de uitvoering van de diensten wordt gericht.  
 • De primaire contactpersoon van het Bedrijf zal namens het Bedrijf: de Diensten coördineren en als tussenpersoon optreden tussen SHL en de medewerkers van het Bedrijf die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten die gepaard gaan met de Diensten; de relevante Bedrijfsdocumentatie en andere informatie aan SHL verstrekken die voor de Diensten vereist zijn; Bedrijfsmedewerkers ter beschikking stellen die kennis hebben van de bestaande activiteiten van het Bedrijf, de zakelijke doelen en de vastgestelde maatregelen ten behoeve van de prestaties van het Bedrijf en die bevoegd zijn om problemen met betrekking tot de uitvoering van de Diensten op te lossen; het proces voor wijzigingsverzoeken regelen.  
 • Het Bedrijf is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de tijdens de Sessie voor Bepaling van strategische doelen overeengekomen acties. Het niet of niet-tijdig nakomen van deze verplichtingen, zal invloed hebben op de tijdlijn en voltooiing van de overeengekomen Resultaten. 

Kosten en onkosten: 

 • De Solution Support en Adviesdiensten maken deel uit van de totale Solution Abonnementskosten zoals vermeld op het Bestelformulier.  
 • Als het Bedrijf de voorkeur geeft aan bijeenkomsten op een eigen locatie, dan worden de reiskosten voor de SHL-consultant apart in rekening gebracht bij het Bedrijf en zal het Bedrijf deze reiskosten vergoeden.  
 • Het Bedrijf stemt ermee in om SHL te vergoeden voor redelijke onkosten, waaronder kosten voor de reis, accommodatie, vervoer, maaltijden en benodigdheden, gemaakt door de SHL-consultants tijdens de uitvoering van de Diensten, indien vooraf schriftelijk goedgekeurd door het Bedrijf. Deze Kosten worden apart bij het Bedrijf in rekening gebracht nadat de reis is voltooid.