Servicevoorwaarden van SHL

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de websites van SHL (de ‘Site‘). Op de Site treft u allerlei hulpmiddelen en verschillende soorten inhoud aan. Voorbeelden zijn: (a) software-as-a-service-oplossingen (‘Diensten‘); (b) webpagina’s, gegevens, tekst, afbeeldingen, foto’s, grafische elementen, audio en video (zoals podcasts en webcasts), en documenten, zoals persberichten en whitepapers (‘Materialen‘); en (c) forums, discussiegroepen, chatonderdelen, bulletinborden, blogs, wiki-pagina’s, e-mailfuncties en andere diensten waarmee u Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) kunt uploaden, downloaden, delen, verzenden, posten, publiceren, overdragen of anderszins openen of beschikbaar maken (‘Forums‘). Software, Materialen, Forums en andere informatie, inhoud en diensten die op of via de Site beschikbaar worden gemaakt, worden gezamenlijk de ‘Inhoud‘ genoemd. De volgende voorwaarden zijn onderdeel van een wettelijke overeenkomst tussen u (‘u‘ of ‘uw‘) en SHL Group Limited en haar partners (‘Wij‘, ‘We‘ of ‘SHL‘). Door de Site of de Inhoud, op of via, de Site te bezoeken of gebruiken, gaat u akkoord met het nakomen van de volgende voorwaarden en bent u daaraan gebonden ten aanzien van uw toegang tot en uw gebruik van de Site en de Inhoud verstrekt op of via de Site (‘Voorwaarden‘), alsmede met onze Privacyverklaring. SHL kan de Voorwaarden en Privacyverklaring te allen tijde zonder kennisgeving aanpassen. De herziene versies zijn van kracht op het moment van publicatie.

Gaat u niet akkoord met deze Voorwaarden, dan dient u af te zien van het gebruik van de Site of de Inhoud ervan.

Aanvullende voorwaarden voor specifieke Inhoud en onderdelen van de Site

Voor sommige onderdelen van de Site of Inhoud gelden aanvullende regels, richtlijnen, serviceovereenkomsten, gebruikersovereenkomsten of andere voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot of gebruik van dat onderdeel (waaronder voorwaarden die gelden voor een organisatie en haar gebruikers) (‘Aanvullende voorwaarden‘). Bij tegenstrijdigheden tussen deze Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden, hebben de Aanvullende voorwaarden voorrang met betrekking tot uw toegang tot, en uw gebruik van, dat onderdeel van de Site of de Inhoud.

Gebruik van Diensten

Op uw gebruik van de Diensten zijn afzonderlijke overeenkomsten van toepassing die zijn aangegaan met SHL, zoals licentie- en serviceovereenkomsten voor de Diensten, besteldocumenten, stukken en andere voorwaarden die van toepassing zijn.

Gebruik van Materialen

U mag door SHL op de Site gepubliceerde, uitgezonden of beschikbaar gemaakte Materialen downloaden, opslaan, op uw computer weergeven, bekijken, beluisteren, afspelen en afdrukken, op voorwaarde dat: (a) de Materialen uitsluitend worden gebruikt voor uw persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden; (b) de Materialen op geen enkele wijze worden aangepast of gewijzigd; en (c) de Materialen niet verder worden verspreid.

Gebruik van Forums

Forums dienen om het gebruiksgemak van gebruikers te vergroten. SHL is niet verplicht om technische ondersteuning te bieden voor de Forums of om eraan deel te nemen. Hoewel Forums informatie kunnen bevatten over de producten of diensten van SHL, waaronder informatie van medewerkers van SHL, zijn deze geen officieel kanaal voor klantondersteuning van SHL.

U mag de Forums gebruiken op voorwaarde dat: (a) de Forums uitsluitend worden gebruikt voor uw persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden; (b) de Inhoud op of via de Forums niet verder wordt verspreid; en (c) persoonlijke gegevens van andere gebruikers niet worden opgeslagen of verzameld, behalve in zoverre hiervoor uitdrukkelijke toestemming van SHL is ontvangen.

Voorbehoud van rechten

De Site en de verstrekte Inhoud zijn het intellectuele eigendom van SHL of van derden en zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, eigendommen en niet uitdrukkelijk toegekende belangen ten aanzien van de Site en de verstrekte Inhoud, zijn voorbehouden.

Uw Inhoud

U gaat ermee akkoord dat u alleen Inhoud uploadt, deelt, plaatst, publiceert, verzendt of anderszins beschikbaar maakt (‘Delen‘, ‘Deelt‘, ‘Gedeeld‘) op, of via, de Site waarvoor u het recht en de bevoegdheid hebt om deze te Delen en waarvoor u het recht en de bevoegdheid hebt om alle licenties en rechten die hier worden uiteengezet aan SHL toe te kennen. Door Inhoud te Delen geeft u SHL een wereldwijde, doorlopende, royaltyvrije, onherroepelijke, niet-exclusieve, volledig sublicentieerbare licentie om de Inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te publiceren, in het openbaar weer te geven, te verzenden en te verspreiden voor alle doeleinden en in alle vormen, media of technologieën die nu bestaan of in de toekomst worden ontwikkeld. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het recht om de Inhoud op te nemen of te implementeren in producten of diensten van SHL en om de Inhoud, zoals die in producten of diensten van SHL is ingesloten, weer te geven, te marketen, te sublicentiëren en te verspreiden zonder u hiervoor te compenseren. U erkent dat: (a) u het recht en de bevoegdheid hebt om deze licentie toe te kennen; (b) de uitoefening door SHL van de rechten conform deze licentie geen inbreuk maakt op de rechten van derden of deze op enigerlei wijze schendt; en (c) u afziet van alle morele rechten op de Inhoud in de grootst mogelijke mate die wettelijk is toegestaan.

U stemt ermee in dat u de Site op geen enkele wijze gebruikt en Inhoud op geen enkele wijze Deelt die: (a) onjuist of misleidend is; (b) beledigend, denigrerend, degraderend of intimiderend is ten aanzien van iemand anders of waarmee iemand persoonlijk wordt aangevallen; (c) inbreuk maakt op iemands privacy of die iemands gevoelige of persoonlijke informatie bevat, kopieert of verzendt; (d) intolerantie, racisme, haat of kwetsingen aan groepen of personen in de hand werkt; (e) obsceen is of tegen gepaste normen indruist; (f) de rechten van anderen (waaronder intellectuele eigendomsrechten) schendt of hierop inbreuk maakt, of dit in de hand werkt; (g) waarvoor u niet het recht of de bevoegdheid hebt om deze te Delen en hiervoor de vereiste rechten en licenties toe te kennen; (h) toepasselijke wet- of regelgeving schendt, of dit in de hand werkt; (i) een verzoek om geld, goederen of diensten bevat, of goederen of diensten promoot of adverteert; of (j) virussen, Trojaanse paarden of andere componenten bevat die zijn ontworpen om de werking van een computer te beperken of beschadigen. SHL kan hiervan melding maken bij de betreffende autoriteiten en kan u wettelijk vervolgen als u Inhoud verzendt of uploadt die bedoeld of ontworpen is om schade toe te brengen.

SHL wil geen vertrouwelijke informatie van u ontvangen via of in verband met de Site. Niettegenstaande opmerkingen of vermeldingen ten aanzien van Gedeelde Inhoud wordt deze Gedeelde Inhoud niet beschouwd als vertrouwelijke informatie en wordt deze door SHL op niet-vertrouwelijke en onbeperkte basis behandeld. SHL hanteert geen maatregelen, en is hiertoe niet verplicht, om de vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen die u Deelt, behalve zoals wordt beschreven in de Privacyverklaring van SHL.

Beveiliging, wachtwoorden en toegangsmethoden voor de Site en Inhoud

U gaat ermee akkoord om: (a) de Site niet te openen of te gebruiken op manieren die accounts, computersystemen of netwerken van SHL (‘SHL Systems‘) mogelijk beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verzwakken; (b) niet te proberen op ongeoorloofde wijze toegang te krijgen tot onderdelen van de Site of SHL Systems; (c) de juiste werking van de Site of de SHL Systems niet te verstoren en geen pogingen hiertoe te ondernemen; en (d) geen gebruik te maken van robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot de Site of SHL Systems zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SHL.

Als u voor de Diensten een account moet openen, moet u zich registreren met actuele, complete en nauwkeurige informatie, zoals door het toepasselijke registratieformulier wordt vereist. U moet mogelijk ook een wachtwoord en een gebruikersnaam kiezen. De toegang tot en het gebruik van de met een wachtwoord beschermde of beveiligde onderdelen van de Site zijn beperkt tot alleen bevoegde gebruikers. U stemt ermee in uw wachtwoorden, accountgegevens of de toegang tot de Site niet te delen met anderen. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden en de accountgegevens, en voor alle activiteiten die plaatsvinden nadat uw wachtwoorden of accounts zijn gebruikt of als gevolg van uw toegang tot de Site. U gaat ermee akkoord om SHL onmiddellijk op de hoogte te stellen als uw wachtwoorden of accounts zonder uw toestemming zijn gebruikt of waarbij deze Voorwaarden zijn geschonden.

Geen onwettig of verboden gebruik

U gaat ermee akkoord om de Site en de verstrekte Inhoud niet te gebruiken voor doeleinden die door deze Voorwaarden of door de regels, richtlijnen of gebruiksvoorwaarden van specifieke onderdelen van de Site of de verstrekte Inhoud worden verboden, of die onwettig zijn.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om SHL, zijn directieleden, leidinggevenden, aandeelhouders, werknemers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verlies of onkosten, waaronder redelijk onkosten voor juristen, vanwege of als gevolg van de Inhoud die u Deelt, uw schending van deze Voorwaarden en aanvullende regels, richtlijnen of gebruiksvoorwaarden die voor een specifiek onderdeel van de Site of de verstrekte Inhoud gelden, of uw schending van of inbreuk op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten.

Toezicht

SHL is niet verplicht om toezicht te houden op de Site of op de Inhoud die wordt Gedeeld op of via de Site. SHL behoudt zich het recht voor om de Site en de Inhoud te controleren, en om toezicht te houden op al het gebruik en alle activiteiten op de Site, en om naar eigen goeddunken Inhoud te verwijderen of niet beschikbaar te maken. SHL kan Inhoud verwijderen die vertrouwelijk is of die het eigendom is van derden zonder de toestemming van die derde.

Beëindiging van gebruik

SHL kan naar haar uitsluitend oordeel te allen tijde de toegang tot de Site, onderdelen van de Site of de verstrekte Inhoud staken of beperken. U gaat ermee akkoord dat SHL naar haar uitsluitend oordeel te allen tijde uw toegang tot of gebruik van de Site of de Inhoud kan beëindigen of beperken. SHL kan uw toegang tot of gebruik van de Site beëindigen of beperken als SHL naar haar uitsluitend oordeel vaststelt dat u de auteursrechten van anderen hebt geschonden. U gaat ermee akkoord dat SHL niet aansprakelijk is jegens u of derden voor de beëindiging of beperking van uw toegang tot of gebruik van de Site of Inhoud, waaronder Inhoud die u mogelijk hebt Gedeeld.

Websites, inhoud, producten en diensten van derden

De Site kan koppelingen bevatten naar websites en toegang bieden tot Inhoud, producten en diensten van derden, waaronder gebruikers, adverteerders, partners en sponsors van de Site. SHL onderschrijft of sponsort deze Inhoud van derden niet en SHL is niet verantwoordelijk voor door derden verstrekte Inhoud of voor wijzigingen of updates aan dergelijke sites van derden, en u bent verantwoordelijk voor alle risico’s die gepaard gaan met de toegang tot en het gebruik van dergelijke websites en de Inhoud, producten en diensten van derden.

Vrijwaring

BEHALVE IN ZOVERRE UITDRUKKELIJK WORDT AANGEGEVEN, WORDEN DE SITE EN ALLE VERSTREKTE INHOUD ‘AS IS’ EN ‘INDIEN BESCHIKBAAR’ AANGEBODEN. SHL DOET UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK TEN AANZIEN VAN DE SITE EN ALLE VERSTREKTE INHOUD. SHL GARANDEERT NIET DAT: (A) DE SITE OF DE INHOUD VOLDOET AAN UW VEREISTEN; (B) DE SITE ZONDER ONDERBREKINGEN, OP TIJD, ZONDER BEVEILIGINGSPROBLEMEN EN ZONDER FOUTEN BESCHIKBAAR IS; (C) DE RESULTATEN DIE DOOR GEBRUIK VAN DE SITE WORDEN VERKREGEN OF DE VERSTREKTE INHOUD NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN; OF (D) DE KWALITEIT VAN DE VERSTREKTE GEKOCHTE OF ONTVANGEN INHOUD VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN.

ALLE VERSTREKTE INHOUD DIE U HEBT BEKEKEN, GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS ONTVANGEN, GEBRUIKT U NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. SHL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET DOWNLOADEN OF HET GEBRUIK VAN DE INHOUD.

SHL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN AAN DE SITE AAN TE BRENGEN EN OM TOEZICHT TE HOUDEN OP HET GEBRUIK ERVAN.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN ENKEL GEVAL IS SHL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN WINST, OMZET, GEGEVENS OF GEGEVENSGEBRUIK OPGELOPEN DOOR U OF EEN DERDE, HETZIJ VIA EEN CONTRACTUELE HANDELING OF ONRECHTMATIGE DAAD, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE OF VERSTREKTE INHOUD.

Uitsluitingen en beperkingen

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN ZIJN DE VRIJWARING OF UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE VRIJWARING, UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE AANSPRAKELIJKHEDEN NIET TOEGESTAAN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SHL IN DIE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKT TOT HETGEEN WORDT TOEGESTAAN DOOR WETGEVING. DEZE VOORWAARDEN WORDEN ZODANIG GEÏNTERPRETEERD OM DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SHL TE BEPERKEN IN DE HOOGSTE MATE DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Privacyverklaring

SHL hecht veel waarde aan uw privacy en heeft een beleid opgesteld om onzekerheden op privacygebied weg te nemen. Lees de Privacyverklaring van SHL voor meer informatie. Alle persoonlijke informatie die op deze Site wordt verzameld, kan worden gebruikt en wereldwijd worden opgeslagen. Deze informatie wordt behandeld in overeenstemming met de Privacyverklaring van SHL. U erkent te begrijpen dat SHL, conform de Privacyverklaring van SHL, uw persoonlijke informatie en gebruiksgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt, bezit en anderszins opslaat, en deze gegevens kan delen met externe dienstverleners met als doel om de dienstverlening te verbeteren of verstrekken.

Minderjarigen

Personen die minderjarig zijn, mogen de Site niet gebruiken. Wij verzoeken u om geen informatie over deze personen aan ons door te geven.

Exportbeperkingen/juridische naleving

Het is u niet toegestaan de Site of de Inhoud verstrekt op of via de Site te openen, te downloaden, te gebruiken of te exporteren als u hierbij de Amerikaanse exportwetten of regelgeving schendt, of in overtreding bent van andere toepasselijke wetten of regelgeving. U gaat ermee akkoord dat u alle exportwetten, -beperkingen en -voorschriften van de Verenigde Staten en alle toepasselijke instanties of autoriteiten naleeft, en om niet direct of indirect diensten en producten van SHL te verstrekken of anderszins beschikbaar te maken als dit een schending van dergelijke beperkingen, wetten of voorschriften behelst. Indien van toepassing bent u verantwoordelijk voor alle onkosten voor toepasselijke licenties, bevoegdheden en uitzonderingen met betrekking tot uw gebruik van de diensten van SHL buiten de Verenigde Staten. De diensten en producten van SHL en de achterliggende informatie en technologie mogen niet worden gedownload of anderszins worden verstrekt of beschikbaar worden gesteldt, direct of indirect, in landen waarop Amerikaanse handelssancties (hier beschikbaar) van toepassing zijn, aan personen of entiteiten onder beheer van dergelijke landen, of aan staatsburgers of inwoners van dergelijke landen, behalve aan inwoners die een wettelijke verblijfsvergunning hebben voor landen waarop dergelijke sancties niet van toepassing zijn. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, gaat u akkoord met het bovenstaande en bevestigt u dat u zich niet bevindt in, niet onder de controle valt van, of geen staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land of een land dat op een dergelijke lijst wordt vermeld.

Beschikbaarheid van producten

Informatie op de Site kan melding maken van, of verwijzen naar, producten, programma’s of diensten van SHL die mogelijk niet beschikbaar zijn op uw locatie. Dergelijke verwijzingen betekenen niet dat SHL voornemens is dergelijke producten, programma’s of diensten aan te gaan bieden op uw locatie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van SHL.

Vrijwaring en scheidbaarheid

Als SHL rechten of bepalingen in deze Voorwaarden niet afdwingt, dan houdt dit geen vrijwaring in van dergelijke rechten of bepalingen. Als een gedeelte of bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, dan kunnen dergelijke onderdelen of bepalingen worden aangepast om de gewijzigde Voorwaarden wettelijk en afdwingbaar te maken. Dit heeft geen invloed op de overige Voorwaarden.

Toepasselijke wetgeving

Op alle kwesties ten aanzien van uw toegang tot en uw gebruik van de Site en de verstrekte Inhoud is de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing. Rechtszaken of juridische procedures met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Site of de Inhoud worden behandeld door rechtbanken in Engeland en Wales. U en SHL verklaren zich te onderwerpen aan de rechtspraak van deze rechtbanken voor dergelijke rechtszaken of juridische procedures en gaan ermee akkoord dat de voorzieningen geschikt zijn.

Copyright/handelsmerk

Copyright © 2018 SHL en/of zijn partners. Alle rechten voorbehouden.

SHL is een gedeponeerd handelsmerk van SHL en/of zijn partners. Andere namen die op de Site worden weergegeven kunnen handelsmerken zijn van hun betreffende eigenaars.

Klik hier voor meer informatie over het indienen van vorderingen met betrekking tot schending van auteursrechten. Het ongeoorloofd kopiëren, verspreiden, aanpassen, in het openbaar vertonen of in het openbaar opvoeren van auteursrechtelijk beschermde werken kan een schending van de rechten van de auteursrechthebbende inhouden. U gaat ermee akkoord dat u de Site of andere sites van SHL niet gebruikt om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van SHL of die van andere partijen. Het is u niet toegestaan om kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken, logo’s of andere kennisgevingen van eigendom van originele exemplaren of kopieën van software van SHL, software van derden of andere producten of Inhoud die u gebruikt op of via de Sites van SHL te verwijderen, onleesbaar te maken of te bedrukken.

Contactgegevens

Bij vragen over deze Voorwaarden neemt u contact op met SHL via legal@shl.com. Voor andere vragen vindt u de contactgegevens op de Site.

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018