To access this notice for specific regions or countries, please click on the links below.

Customer Satisfaction Data Protection Notice (Danish)

Introduktion til meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Du bedes læse denne meddelelse om databeskyttelse (“meddelelse”), inden du fortsætter. Den klarlægger, hvordan og til hvilke formål din arbejdsgiver og SHL indsamler dine personoplysninger. Skulle der være ord, som ikke er defineret på denne side, kan du se definitionerne i meddelelsen.

Du bedes læse hele meddelelsen nøje.

Hvis du har spørgsmål vedrørende meddelelsen, henvises du til dataquestions@shl.com.


Meddelelse om databeskyttelse

Denne meddelelse er senest opdateret d. 7. februar 2020.

1 Hvem er vi?

Denne meddelelse beskriver, hvordan SHL Group Limited of The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey KT7 0NE, England (samlet benævnt, SHL eller vi eller os) bruger dine personoplysninger, der indsamles via denne onlineundersøgelse.

SHL indsamler og behandler oplysninger om dig, når du gennemfører en SHL-kundetilfredshedsundersøgelse (“undersøgelse“) i overensstemmelse med denne meddelelse. Nogle af oplysningerne er personlige oplysninger (“personoplysninger“), dvs. oplysninger om din person eller oplysninger, vi kan identificere dig ud fra.

Denne meddelelse gælder for os samt for vores tilknyttede selskaber i koncernen, hvor vi har rollen som dataansvarlig. Hvert selskab i koncernen er en individuel dataansvarlig, og du kan se en liste over dem her.

Afsnit 2 fastsætter, hvordan SHL anvender dine personoplysninger, dvs.: Hvilke oplysninger indsamles der? Hvordan indsamles oplysningerne? Hvordan bruges oplysningerne? Hvorfor bruges oplysningerne? Hvem videregives oplysningerne til? Og Hvilke rettigheder har du?.

I afsnit 3 finder du nærmere information om, hvem vi videregiver dine data til, samt en oversigt over dine rettigheder i følge databeskyttelseslovgivningen.

2 SHL som dataansvarlig

Når du gennemfører en undersøgelse, bruger vi de personoplysninger, du har givet os i forbindelse med serviceydelser, du har modtaget fra os. Vi bruger disse personoplysninger til formålene, der er beskrevet i det følgende. Vi er dataansvarlige, hvad angår disse oplysninger, og har derfor ansvaret for dine personoplysninger, herunder for hvilke formål dine oplysninger indsamles og bruges til.

Har du spørgsmål til, hvordan SHL behandler dine data som dataansvarlig, kan du kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

Hvilke data indsamler vi?

Vi indsamler og behandler de kategorier af oplysninger, der er beskrevet i det følgende. De kategorier af oplysninger, vi indsamler om dig, kan variere afhængigt af, hvilken undersøgelse du tager. Det er ikke nødvendigvis alle kategorier af oplysninger, der indsamles. Har du spørgsmål til, hvordan SHL behandler dine data som dataansvarlig, kan du kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

Hvilke data indsamler vi?

Oplysninger, du giver os, når du anmoder om serviceydelser fra os, dvs. oplysninger, som er nødvendige for at kunne give dig mulighed for at besvare en undersøgelse. Dette omfatter:

i. “Deltagerdata”, som omfatter:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Bopælsland

ii. “Undersøgelsesdata”, som er dine svar på spørgsmålene i undersøgelsen.

Dette omfatter spørgsmål med henblik på at få information om bestemte forretningsresultater identificeret som betydningsfulde for den service, vi yder. Dette omfatter:

 • Kundeoplevelse – løsning, svarhastighed, medarbejderens viden og indtryk af SHL
 • Ubesværet oplevelse (Effortless Experience – CES) – hvor let det var for SHL at håndtere din anmodning
 • Kundeloyalitet (Net Promoter Score – NPS) – indsigt i, hvor trofaste kunderne er
 • Kontinuerlig forbedring – indsigt i, hvilke forbedringer der vil højne effektiviteten og løse dine problemer hurtigere, med større nøjagtighed og stræbe efter at være førende på markedet

Vi bruger dine data fra undersøgelsen til at generere en sammenfattet opsummering af dine og andre undersøgelsesdeltageres svar – heri vil enkeltpersoners svar ikke kunne identificeres (”Undersøgelsesrapport”).

Hvordan bruger vi disse data?

Vi bruger dine deltagerdata til at invitere dig til at besvare en undersøgelse. Derefter anonymiserer vi en kombination af dine deltagerdata og undersøgelsesdata med henblik på at:

1. kombinere dine undersøgelsesdata med andres svar og udarbejde en anonymiseret opsummerende undersøgelsesrapport

2. at forbedre, tilpasse forvalte og levere vores serviceydelser.

Hvorfor bruger vi dine data?

SHL bruger den sammenfattede undersøgelsesrapport, fordi vi har en legitim interesse i at forbedre vores serviceydelser.

Har du behov for yderligere information angående vores legitime interesser, hvad angår dine personoplysninger, skal du kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt grundet en rimelig anmodning fra en lovhåndhævende eller regulerende myndighed, et offentligt organ eller instans eller med henblik på forsvar i forbindelse med juridiske krav mod os.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi opbevarer dine undersøgelsesdata til vores egne formål i et ikke personhenførbart format i syv år.  Vi sletter ikke dine personoplysninger, hvis de har relevans for en efterforskning eller et stridsspørgsmål. Vi gemmer oplysningerne, indtil sådanne sager er fuldstændigt løst.

Vi opbevarer oplysninger om dit bopælsland i syv år.

Hvor opbevares dine personoplysninger?

Vi opbevarer personoplysninger i datacentre i Tyskland med sikkerhedskopier i Irland. SHL-selskaber overfører endvidere dine personoplysninger inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

Derudover bliver dine persondata overført til USA, Indien, Sydafrika og Storbritannien (SHL’s databehandlingslokaliteter uden for EØS), hvor et begrænset antal medarbejdere på SHL’s databehandlingslokaliteter uden for EØS, samt vores betroede tredjepartsleverandører og -serviceudbydere, vil have adgang til personoplysninger, men kun for at kunne levere serviceydelser. Eftersom SHL’s databehandlingslokaliteter uden for EØS er beliggende i lande, som ikke har databeskyttelseslovgivning, der svarer til den, der gælder i EØS, har vi en aftale på plads, der gælder for selskaberne i vores koncern, og er underskrevet af alle SHL-selskaberne. Denne aftale indeholder Den Europæiske Unions (EU) standardkontraktbestemmelser (SCC), som er godkendt af EU’s databeskyttelsesmyndigheder og tillader dataoverførsel uden for EØS. Vi kræver også, at vores tredjepartsleverandører og -serviceudbydere følger disse standardkontraktbestemmelser i henhold til artikel 46 i EU’s persondataforordning (GDPR). Alle SHL-selskaber benytter de samme tekniske, fysiske og administrative sikkerhedstjek og er forpligtede til at overholde vores politikker og procedurer for databeskyttelse samt gældende lovgivning, der udstikker reglerne for indsamling og brug af personoplysninger.

Vi sender dig gerne en kopi af standardkontraktbestemmelserne, der er godkendt de regulerende myndigheder. Kopi kan rekvireres ved henvendelse til SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

I hvilke tilfælde videregiver vi personoplysninger?

Nedenfor kan du se de tilfælde, hvor vi videregiver dine data til tredjeparter:

 • Vi videregiver undersøgelsesrapporten til selskaber inden for vores koncern, hvis dette er nødvendigt for at kunne yde vedligeholdelses- og supporttjenester, og således at vi fortsat kan forbedre de serviceydelser, som selskaberne i koncernen tilbyder.
 • Vi videregiver dine oplysninger til vores betroede tredjepartsleverandører, herunder Qualtrics, vores leverandør af undersøgelsesværktøjet, samt til vores it-sikkerhedsudbydere og udbydere af cloud hostingplatforme. Vi kræver, at alle vores serviceleverandører overholder vores standarder for databehandling og sikkerhed.

3 Videregivelse af data og registreredes rettigheder

Videregivelse af data

Arbejdsgiveren og SHL som dataansvarlig videregiver dine data til følgende tredjeparter i nedenstående tilfælde:

 • Hvis vi drøfter salg eller overdragelse af dele af eller hele vores forretning, bliver personoplysninger overført til mulige købere under passende betingelser, hvad angår fortrolighed.
 • Hvis vi omstruktureres eller sælges, overføres personoplysninger til en køber, som kan forsætte med at tilvejebringe tjenesterne til dig.
 • Hvis vi ifølge lovgivningen eller regulatoriske forskrifter eller praksis pålægges at videregive personoplysninger, eller hvis en offentlig regulerende myndighed, f.eks. politiet, pålægger os at gøre det.
 • Hvis vi yder forsvar i et sagsanlæg, overføres dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at yde forsvar i sagen.

Registreredes rettigheder

Nedenfor har vi opstillet de rettigheder, du som registreret har i forhold til dine personoplysninger, og hvordan du kan gøre krav på dem. Hvad angår disse rettigheder, tages der forbehold for undtagelser i gældende lovgivning, og rettighederne gælder kun for visse typer oplysninger og behandling af disse.  Hvis det drejer sig om personoplysninger, vi er dataansvarlige for, kan du udøve dine rettigheder ved at kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

1. Din ret til at tilbagetrække samtykke: I de tilfælde, hvor vi har fået dit samtykke til nogle af de måder, vi bruger dine oplysninger på, kan du til enhver tid annullere dit samtykke ved at kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

2. Du kan bede os bekræfte, at vi behandler dine personoplysninger, og hvis det er tilfældet, kan du bede om at få adgang til dine personoplysninger. Du kan også få mere information om, hvorfor dine data bliver brugt og til hvilke formål.

3. Du kan bede om at få de personoplysninger, vi har om dig, rettet, hvis de er forkerte.

4. Du kan bede os om at slette dine personoplysninger.

5. Du kan bede os om at begrænse brugen af dine personoplysninger.

6. Du kan bede os om hjælp til at flytte visse personoplysninger til andre firmaer. For at fremme dette har du ret til at bede os eller arbejdsgiveren om at udlevere dine personoplysninger i et maskinlæsbart format til et andet firma.

7. Du kan bede os om at ophøre med at bruge dine personoplysninger, men kun i visse tilfælde. Det gælder de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger ud fra en legitim interesse (eller tredjeparters legitime interesser), og du kan modsætte dig behandling på dette grundlag. Vi vil dog være berettigede til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger baseret på vores vægtige legitime interesser.

Du kar også ret til at klage til en tilsynsmyndighed. I de tilfælde, hvor vi er dataansvarlige, kan du kontakte Information Commissioner’s Office i Storbritannien eller din lokale databeskyttelsesinstans i din jurisdiktion.

Spørgsmål og klager

Har du spørgsmål til denne meddelelse, skal du kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

Ændringer af denne meddelelse

Meddelelsen revideres løbende. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne meddelelse (hvilke oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi bruger dem), bringer vi efterfølgende og inden for rimelig tid et fremtrædende link til ændringerne.

Skulle du have interesse i at se tidligere versioner af denne meddelelse, kan du kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

Andre politikker

Sikkerhed

Vi forpligter os til at beskytte dine personoplysninger. Vi har iværksat en række fysiske, tekniske og administrative tiltag, som skal medvirke til at undgå uautoriseret adgang til eller brug af dine oplysninger. Du finder mere information om vores sikkerhedsforanstaltninger i vores: Sikkerhedspolitik.

Sanktioner

SHL’s produkter og tjenester er underlagt den amerikanske sanktionslovgivning. Det betyder, at forbudte enkeltpersoner eller personer bosiddende i bestemte lande (Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien) ikke må deltage i undersøgelser på vores systemer. Eventuelle spørgsmål kan sendes til os på dataquestions@shl.com.

Kontakt til SHL’s databeskyttelsesrådgiver:

E-mail: dpo@shl.com

Postadresse: Data Protection Officer, SHL Group Ltd, The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 0NE, England.