To access this notice for specific regions or countries, please click on the links below.

Meddelelse om kundetilfredshed og databeskyttelse (dansk)

Introduktion til meddelelse om databeskyttelse

Du bedes læse denne meddelelse om databeskyttelse ("meddelelse"), inden du fortsætter. Den beskriver, hvordan og hvorfor SHL indsamler og bruger data og oplysninger gennem onlineundersøgelser og opfølgende interviews. Skulle der være ord, som ikke er defineret på denne side, kan du se definitionerne i meddelelsen.

Du bedes læse hele meddelelsen omhyggeligt.

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne meddelelse, kan du sende en e-mail til dpo@shl.com.

 

Meddelelse om databeskyttelse

Denne meddelelse blev sidst opdateret den 7. juli 2022 for at tage højde for ændringer i forretningsdriften og for at tilføje tjenester til databeskyttelsesmeddelelsens dækning.

 

Afsnit 1 - Hvem vi er

SHL og vores tilknyttede gruppe af virksomheder er hver især ansvarlige for dine data, alt efter hvad der er relevant. Det betyder, at vi bestemmer måder og midler til at behandle personlige oplysninger og bruge dem i overensstemmelse med denne meddelelse. Denne meddelelse beskriver, hvordan SHL Group Limited of The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey KT7 0ne, England, og resten af vores tilknyttede gruppe af virksomheder (hver som fælles controller og sammen, SHL eller vi eller os) bruger personlige oplysninger indsamlet gennem denne onlineundersøgelse.

SHL indsamler og behandler oplysninger om dig, når du gennemfører en SHL-kundetilfredshedsundersøgelse (" undersøgelse") i overensstemmelse med denne meddelelse. I det omfang nogle oplysninger er personlige oplysninger (" personlige oplysninger") om dig, eller hvorfra vi kan identificere dig, vil vi sikre, at alle personlige oplysninger, der leveres, behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og branchevejledning.

Afsnit 2 beskriver, hvordan SHL anvender dine oplysninger: Hvad der indsamles, hvordan de indsamles, hvordan de bruges, hvorfor de bruges, hvem de deles med, og hvilke rettigheder du har.

Afsnit 3 giver nærmere oplysninger om, hvem vi videregiver dine data til, samt en oversigt over dine rettigheder i følge databeskyttelseslovgivningen.

 

Afsnit 2 – SHL som dataansvarlig

Når du gennemfører en undersøgelse, bruger vi de data og alle personlige oplysninger, du angiver, til de formål, der er beskrevet nedenfor. Vi er dataansvarlige, hvad angår disse oplysninger, og har derfor ansvaret for dine personoplysninger, herunder for hvilke formål dine oplysninger indsamles og bruges til.

Har du spørgsmål til, hvordan SHL behandler dine data som dataansvarlig, kan du kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

Hvilke data indsamler vi

Vi indsamler og behandler de kategorier af oplysninger, der er beskrevet i det følgende. De kategorier af oplysninger, vi indsamler om dig, kan variere afhængigt af, hvilken undersøgelse du tager. Det er ikke nødvendigvis alle kategorier af oplysninger, der indsamles. Har du spørgsmål til, hvordan SHL behandler dine data som dataansvarlig, kan du kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

(1) Personlige oplysninger:

Oplysninger, du giver os, når du anmoder om serviceydelser fra os, og som er nødvendige for at kunne give dig mulighed for at besvare en undersøgelse, dette omfatter:

a) " Deltagerdata", som omfatter dit:

  • navn;
  • e-mailadresse; og
  • bopælsland

b) " Undersøgelsesdata", som er dine svar på undersøgelsesspørgsmålene, eller dine mundtlige svar i et optaget interview som en del af denne proces.

Dette omfatter spørgsmål med henblik på oplysninger, der er identificeret som vigtige for den service, vi har leveret til dig eller til markedet for at understøtte vores løbende forbedring, hvilket betyder at forstå, hvilke forbedringer der vil drive effektiviteten og løser dine problemer hurtigere, med større nøjagtighed og stræbe efter at lede markedet.

Vi bruger dine data fra undersøgelsen til at generere en sammenfattet opsummering af dine og andre undersøgelsesdeltageres svar – heri vil enkeltpersoners svar ikke kunne identificeres (” Undersøgelsesrapport”).

Hvordan bruger vi disse data

Vi bruger dine deltagerdata til at invitere dig til at besvare en undersøgelse. Derefter anonymiserer vi en kombination af dine deltagerdata og undersøgelsesdata med deltagerdata og undersøgelsesdata fra andre respondenter for at udarbejde en anonymiseret sammenfattende undersøgelsesrapport. Vi bruger undersøgelsesrapporten til at forbedre, justere, forbedre og administrere vores tjenester

Hvorfor bruger vi dine data

SHL bruger den sammenfattede undersøgelsesrapport, fordi vi har en legitim interesse i at forbedre vores serviceydelser.

Har du behov for yderligere information angående vores legitime interesser, hvad angår dine personoplysninger, skal du kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt grundet en rimelig anmodning fra en lovhåndhævende eller regulerende myndighed, et offentligt organ eller instans eller med henblik på forsvar i forbindelse med juridiske krav mod os.

Hvor længe opbevarer vi dine data

Vi opbevarer dine undersøgelsesdata til vores egne formål i et format, der ikke kan henføres til din person, i maksimum syv år. Vi sletter ikke dine personoplysninger, hvis de har relevans for en efterforskning eller et stridsspørgsmål. Vi gemmer oplysningerne, indtil sådanne sager er fuldstændigt løst.

Vi opbevarer oplysninger om dit bopælsland i syv år.

Hvor opbevares dine personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i datacentre i Tyskland med sikkerhedskopier i Irland. SHL-selskaber overfører endvidere dine personoplysninger inden for EØS ( Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

Derudover bliver dine persondata overført til USA, Indien, Sydafrika og Storbritannien ( SHL’s databehandlingslokaliteter uden for EØS), hvor et begrænset antal medarbejdere på SHL’s databehandlingslokaliteter uden for EØS, samt vores betroede tredjepartsleverandører og -serviceudbydere, vil have adgang til personoplysninger, men kun for at kunne levere serviceydelser. Eftersom SHL’s databehandlingslokaliteter uden for EØS er beliggende i lande, som ikke har databeskyttelseslovgivning, der svarer til den, der gælder i EØS, har vi en aftale på plads, der gælder for selskaberne i vores koncern, og er underskrevet af alle SHL-selskaberne. Denne aftale indeholder Den Europæiske Unions ( EU) standardkontraktbestemmelser ( SCC), som er godkendt af EU’s databeskyttelsesmyndigheder og tillader dataoverførsel uden for EØS. Vi kræver også, at vores tredjepartsleverandører og -serviceudbydere følger disse standardkontraktbestemmelser i henhold til artikel 46 i EU's persondataforordning (GDPR). Alle SHL-selskaber benytter de samme tekniske, fysiske og administrative sikkerhedstjek og er forpligtede til at overholde vores politikker og procedurer for databeskyttelse samt gældende lovgivning, der udstikker reglerne for indsamling og brug af personoplysninger.

Vi sender dig gerne en kopi af standardkontraktbestemmelserne, der er godkendt de regulerende myndigheder. Kopi kan rekvireres ved henvendelse til SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

I hvilke tilfælde videregiver vi personoplysninger

Nedenfor kan du se de tilfælde, hvor vi videregiver dine data til tredjeparter:

  • Vi videregiver undersøgelsesrapporten til selskaber inden for vores koncern, hvis dette er nødvendigt for at kunne yde vedligeholdelses- og supporttjenester, og således at vi fortsat kan forbedre de serviceydelser, som selskaberne i koncernen tilbyder.
  • Vi videregiver dine oplysninger til vores betroede tredjepartsleverandører, herunder Qualtrics, vores leverandør af undersøgelsesværktøjet, samt til vores it-sikkerhedsudbydere og udbydere af cloud hostingplatforme. Vi kræver, at alle vores serviceleverandører overholder vores standarder for databehandling og sikkerhed.

 

Afsnit 3 - Datadeling og registreredes rettigheder

Datadeling

Arbejdsgiveren og SHL som dataansvarlig videregiver dine data til følgende tredjeparter i nedenstående tilfælde:

a. Hvis vi omstruktureres eller sælges, overføres personoplysninger til en køber, som kan forsætte med at tilvejebringe tjenesterne til dig;

b. Hvis vi ifølge lovgivningen eller regulatoriske forskrifter eller praksis pålægges at videregive personoplysninger, eller hvis en offentlig regulerende myndighed, f.eks. politiet, pålægger os at gøre det;

c. Hvis vi yder forsvar i et sagsanlæg, overføres dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at yde forsvar i sagen.

Registreredes rettigheder

Nedenfor har vi opstillet de rettigheder, du som registreret har i forhold til dine personoplysninger, og hvordan du kan gøre krav på dem. Hvad angår disse rettigheder, tages der forbehold for undtagelser i den gældende lovgivning, og rettighederne gælder kun for visse typer oplysninger og behandling af disse. Hvis det drejer sig om personoplysninger, vi er dataansvarlige for, kan du udøve dine rettigheder ved at kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

a. Retten til at tilbagekalde samtykke: I de tilfælde, hvor vi har fået dit samtykke til nogle af de måder, hvorpå vi bruger dine personlige oplysninger, kan du til enhver tid annullere dit samtykke ved at kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

b. Du kan bede os bekræfte, at vi behandler dine personoplysninger, og hvis det er tilfældet, kan du bede om at få adgang til dine personoplysninger. Du kan også få mere information om, hvorfor dine data bliver brugt og til hvilke formål.

c. Du kan bede om at få de personoplysninger, vi har om dig, rettet, hvis de er forkerte.

d. Du kan bede os om at slette dine personoplysninger.

e. Du kan bede os om at begrænse brugen af dine personlige oplysninger.

f. Du kan bede os om hjælp til at flytte visse personlige oplysninger til andre virksomheder. For at fremme dette har du ret til at bede os om at udlevere dine personoplysninger i et maskinlæsbart format til et andet firma.

g. Du kan bede os om at ophøre med at bruge dine personlige oplysninger, men kun i visse tilfælde. Det gælder de tilfælde, hvor vi behandler dine personlige oplysninger ud fra en legitim interesse (eller tredjeparters legitime interesser), og du kan modsætte dig behandling på dette grundlag. Vi vil dog være berettigede til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger baseret på vores vægtige legitime interesser.

Du kar også ret til at klage til en tilsynsmyndighed. I de tilfælde, hvor vi er dataansvarlige, kan du kontakte Information Commissioner’s Office i Storbritannien eller din lokale databeskyttelsesinstans i din jurisdiktion.

Spørgsmål og klager

Har du spørgsmål til denne meddelelse, skal du kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

Ændringer af denne meddelelse

Meddelelsen revideres løbende. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne meddelelse (hvilke oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi bruger dem), bringer vi efterfølgende og inden for rimelig tid et fremtrædende link til ændringerne.

Skulle du have interesse i at se tidligere versioner af denne meddelelse, kan du kontakte SHL’s DPO (databeskyttelsesrådgiver) på dpo@shl.com eller via kontaktoplysningerne sidst i denne meddelelse.

 

Andre politikker

Sikkerhed

Vi forpligter os til at holde alle dine data sikre. Vi har iværksat en række fysiske, tekniske og administrative tiltag, som skal medvirke til at undgå uautoriseret adgang til eller brug af dine oplysninger. Se vores sikkerhedspolitik for at få flere oplysninger om vores sikkerhedsforanstaltninger.

Sanktioner

SHL's produkter og tjenester er underlagt den amerikanske sanktionslovgivning. Det betyder, at forbudte enkeltpersoner eller personer bosiddende i bestemte lande (Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien) ikke må deltage i undersøgelser på vores systemer. Eventuelle spørgsmål kan sendes til os på dpo@shl.com.

Kontakt til SHL’s databeskyttelsesrådgiver:

E-mail: dpo@shl.com

Postadresse: Data Protection Officer, SHL Group Ltd, The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 0NE, England.