To access this notice for specific regions or countries, please click on the links below.

Customer Satisfaction Data Protection Notice (Swedish)

Introduktion till meddelandet om skydd av personuppgifter

Läs detta meddelande om skydd av personuppgifter (”meddelandet”) för att fortsätta. Det förklarar hur och varför din arbetsgivare och SHL samlar in dina personuppgifter. För alla definierade begrepp som inte tas upp på denna sida, se definitionerna som medföljer meddelandet.

Läs hela meddelandet noggrant.

Om du har frågor om detta meddelande, kontakta dataquestions@shl.com.


Meddelande om skydd av personuppgifter

Meddelandet har senast uppdaterats den 7 februari 2020.

1 Om oss

Detta meddelande beskriver hur SHL Group Limited, på The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey KT7 0NE, England (tillsammans SHL eller vi eller oss), använder dina uppgifter som samlas in genom denna webbundersökning.

SHL bearbetar och samlar in information om dig när du fyller i en SHL-undersökning om kundtillfredsställelse (”undersökning”) i enlighet med detta meddelande. En del information utgörs av dina personuppgifter (”personuppgifterna”) eller av uppgifter utifrån vilka vi kan identifiera dig.

Detta meddelande omfattar också oss och alla i vår företagskoncern när vi är personuppgiftsansvariga. Varje företag i koncernen är personuppgiftsansvarigt och en lista över dem finns här.

Avsnitt 2 förklarar hur arbetsgivaren och SHL använder din information: vad som samlas in, hur den samlas in, hur den används, varför den används, vem den delas med och vilka rättigheter du har.

Avsnitt 3 ger ytterligare information om vem vi delar dina uppgifter med och en översikt av dina rättigheter enligt dataskyddslagen.

2 SHL som personuppgiftsansvarig

När du genomför en undersökning, använder vi de personuppgifter du gett oss för att kunna ta del av våra tjänster. Dessa personuppgifter använder vi för nedanstående syften. Vi är personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter och ansvarar för dina personuppgifter, inklusive de syften som uppgifterna samlas in och används för.

Om du har några frågor om SHL:s behandling av uppgifterna som personuppgiftsansvarig kan du kontakta SHL:s dataskyddsombud (DPO) på dpo@shl.com eller via den kontaktinformation som finns i slutet av det här meddelandet.

Vad vi samlar in

Vi samlar in och behandlar de kategorier av uppgifter som anges nedan. De kategorier av uppgifter som samlas in om dig varierar beroende på undersökningstyp. Alla nedan uppräknade uppgiftskategorier kanske inte samlas in om dig. Om du har några frågor om SHL:s behandling av uppgifterna som personuppgiftsansvarig kan du kontakta SHL:s dataskyddsombud (DPO) på dpo@shl.com eller via den kontaktinformation som finns i slutet av det här meddelandet.

Vad vi samlar in

Uppgifter du ger oss i samband med att du efterfrågar våra tjänster, vilka behövs för att ge dig möjlighet att genomföra en undersökning, vari följande ingår:

i. ”Deltagaruppgifter”, det vill säga

 • ditt namn
 • din e-postadress
 • ditt bosättningsland.

ii. ”Undersökningsuppgifter”, vilket är dina svar på frågorna i undersökningen.

Detta inkluderar information om vissa affärsresultat som har identifierats som viktiga för tjänsten som vi har tillhandahållit till dig, till exempel:

 • Kundupplevelse – lösningsförmåga, svarshastighet, personalens kunskaper och det intryck SHL gör
 • Smidig upplevelse (CES, Customer Effort Score) – hur lätt det var för SHL att hantera din begäran
 • Net Promoter Score (NPS) – att förstå hur lojala kunderna är
 • Kontinuerlig förbättring – att förstå vilka förbättringar som leder till effektivitet och löser dina problem snabbare, med större precision; och att sträva efter att ligga i framkant på marknaden

När vi använder dina undersökningsuppgifter skapar vi en sammanställning av dina och andra deltagares svar, där individuella svar inte går att identifiera (”undersökningsrapporten”).

Hur vi använder uppgifterna

Vi använder dina deltagaruppgifter för att be dig att genomföra en undersökning. Sedan anonymiserar vi en sammanställning av dina deltagar- och undersökningsuppgifter i syfte att

 1. förena dessa uppgifter med svar från andra deltagare för att kunna sammanställa en anonymiserad och sammanfattande undersökningsrapport
 2. förbättra, anpassa, hantera och administrera våra tjänster

Varför vi använder uppgifterna

SHL använder den sammanställda undersökningsrapporten därför att vi har ett berättigat intresse av att förbättra våra tjänster.

Om du vill ha mer information om våra berättigade intressen vad gäller dina personuppgifter kan du kontakta SHL:s dataskyddsombud (DPO) på dpo@shl.com eller använda den kontaktinformation som finns i slutet av det här meddelandet.

Vi behandlar också dina personuppgifter om brottsbekämpande eller lagstiftande organ kräver det, eller i försvar av rättsliga anspråk mot oss.

Hur länge vi behåller uppgifterna

Vi behåller dina undersökningsuppgifter för våra egna ändamål och i avidentifierad form i högst sju år.  Vi raderar inte dina personuppgifter om de är relevanta för en utredning eller tvist. De lagras fortsättningsvis tills dessa ärenden har åtgärdats.

Vi behåller dina uppgifter om bosättningsland i sju år.

Var dina personuppgifter lagras

Vi sparar dina personuppgifter i datacenter i Tyskland med säkerhetskopior i Irland. Företagen i SHL-gruppen överför också dina personuppgifter inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Dessutom överförs dina personuppgifter till USA, Indien, Sydafrika och Storbritannien (”SHL:s bearbetningsplatser utanför EES”) där ett begränsat antal anställda på SHL:s bearbetningsplatser utanför EES, samt våra betrodda tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer, har åtkomst till personuppgifterna för att kunna tillhandahålla tjänster. Eftersom SHL:s bearbetningsplatser utanför EES finns i länder som inte har motsvarande dataskyddslagstiftning som den som gäller i EES har vi ett avtal mellan grupperna (Intragroup Agreement) som innehåller Europeiska unionens (EU:s) standardavtalsklausuler (SCC), vilka har godkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter för överföring av data utanför EES. Våra tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer måste också registrera sig för SSC enligt artikel 46 i de allmänna dataskyddsbestämmelserna (GDPR). Alla företag i SHL-gruppen har samma tekniska, fysiska och administrativa säkerhetskontroller och måste följa våra dataskyddsförordningar och procedurer samt gällande lagstiftning om insamling och användning av personuppgifter.

Vi ger dig gärna kopior av standardavtalsklausuler som godkänts av lagstiftare. Du kan beställa dem av SHL:s dataskyddschef (DPO) på dpo@shl.com eller via den kontaktinformation som finns i slutet av det här meddelandet.

När vi delar personuppgifter

Nedan redogör vi för de omständigheter när vi delar dina uppgifter med tredje parter:

 • Vi delar undersökningsrapporten inom vår företagsgrupp när detta krävs för att tillhandahålla underhåll och support, så att vi kan fortsätta att förbättra de tjänster vi tillhandahåller inom gruppen.
 • Vi delar också uppgifterna med våra betrodda tredjepartstjänsteleverantörer, inklusive Qualtrics, vår leverantör av undersökningsverktyget, våra leverantörer av IT-säkerhet och våra leverantörer av molnlagringsplattform. Våra tjänsteleverantörer måste uppfylla våra standarder för behandling av information och säkerhet.

3 Datadelning och den registrerades rättigheter

Datadelning

Arbetsgivaren och SHL som personuppgiftsansvariga delar dina uppgifter med följande tredje parter i nedanstående fall:

 • Om vi diskuterar försäljning eller överföring av en del eller hela vår verksamhet överförs personuppgifterna till presumtiva köpare, enligt lämpliga villkor gällande konfidentialitet.
 • Om vi omorganiseras eller säljs överförs personuppgifterna till en köpare som kan fortsätta att tillhandahålla tjänster åt dig.
 • Om det krävs enligt lag, eller enligt ett regelverk eller en praxis som vi följer, eller om vi blir ombedda att göra så av offentlig eller lagstiftande myndighet, till exempel av polisen.
 • Om vi försvarar ett rättsligt anspråk överförs dina personuppgifter enligt vad som krävs för försvaret av ett sådant anspråk.

Den registrerades rättigheter

Nedan finns en lista över de rättigheter du har rörande dina personuppgifter och hur du kan använda dem. Dessa rättigheter är föremål för undantag i gällande lagstiftning och gäller endast vissa typer av uppgifter eller bearbetning.  Beträffande de personuppgifter vi ansvarar för kan du utöva dessa rättigheter genom att kontakta SHL:s dataskyddsombud (DPO) på dpo@shl.com eller använda den kontaktinformation som finns i slutet av det här meddelandet.

 1. Rätten att återkalla samtycke: I de fall då vi har fått medgivande till några av de sätt som vi använder dina uppgifter på, kan du när som helst återkalla detta medgivande genom att kontakta SHL:s dataskyddsombud (DPO) på dpo@shl.com eller använda den kontaktinformation som finns i slutet av det här meddelandet.
 2. Du kan be oss att bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter och, om vi gör det, be om åtkomst till dessa samt till ytterligare information, inklusive varför dina uppgifter används och för vilka ändamål.
 3. Du kan be att få korrigera dina personuppgifter som vi har, om dessa är felaktiga.
 4. Du kan be oss att radera dina personuppgifter.
 5. Du kan be oss att begränsa hur vi använder dina personuppgifter.
 6. Du kan be oss att hjälpa dig flytta vissa personuppgifter till andra företag. För att få hjälp med det har du rätt att be att vi eller arbetsgivaren tillhandahåller dina personuppgifter i ett maskinläsbart format åt ett annat företag.
 7. Du kan be oss att sluta använda dina personuppgifter, men endast i vissa fall. Detta gäller då vi behandlar dina personuppgifter baserat på ett berättigat intresse (eller en tredje parts berättigade intresse) och du kan invända mot behandlingen på denna grund. Men vi har rätt att fortsätta behandlingen av dina uppgifter baserat på våra avgörande berättigade intressen.

Du har också rätt att göra en anmälan till en tillsynsmyndighet. Om vi är personuppgiftsansvariga kan du kontakta informationskommissionärens kontor i Storbritannien, eller den lokala dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion.

Frågor och klagomål

Om du har frågor om detta meddelande kan du kontakta SHL:s dataskyddsombud (DPO) på dpo@shl.com eller använda den kontaktinformation som finns i slutet av det här meddelandet.

Ändringar av meddelandet

Meddelandet kan ibland ändras. Om vi ändrar något viktigt i detta meddelande (den information vi samlar in, hur vi använder den eller varför) tillhandahåller vi en synlig länk till den under en rimlig tid efter ändringen.

Om du vill få tillgång till tidigare versioner av meddelandet kan du kontakta SHL:s dataskyddsombud (DPO) på dpo@shl.com eller använda den kontaktinformation som finns i slutet av det här meddelandet.

Andra policyer

Säkerhet

Vi åtar oss att skydda dina personuppgifter. Vi har vidtagit fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifterna. För mer information om våra säkerhetsåtgärder, se vår Säkerhetspolicy.

Sanktioner

SHL:s produkter och tjänster är föremål för USA:s sanktionslagstiftning. Till följd av detta får förbjudna individer, eller de som befinner sig i vissa länder (Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien) inte genomföra undersökningarna i våra system. Kontakta oss på dataquestions@shl.com om du har några frågor.

Kontaktinformation till SHL:s dataskyddsombud:

E-post: dpo@shl.com

Postadress: Data Protection Officer, SHL Group Ltd, The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 0NE, England.