To access this notice for specific regions or countries, please click on the links below.

Customer Satisfaction Data Protection Notice (Finnish)

Tietosuojakäytännön esittely

Lue tämä tietosuojakäytäntö voidaksesi jatkaa. Siinä kerrotaan, kuinka ja miksi työnantajasi ja SHL keräävät henkilökohtaisia tietojasi. Kaikki määritellyt termit, joita ei ole määritelty tällä sivulla, löytyvät tietosuojakäytännön mukana olevista määritelmistä.

Lue koko tietosuojakäytäntö huolellisesti.

Jos sinulla on kysyttävää tähän tietosuojakäytäntöön liittyen, ole hyvä ja ota yhteyttä osoitteeseen dataquestions@shl.com.


Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi perjantai 7. helmikuu 2020.

1 Keitä me olemme?

Tässä ilmoituksessa kerrotaan, kuinka SHL Group Limited, The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey KT7 0NE, Englanti, ja sen tytäryhtiöt (yhdessä SHL tai me) käyttää tietoja, jotka tällä kyselyllä on sinusta kerätty.

SHL käsittelee ja kerää tietoja sinusta, kun vastaat SHL:n asiakastyytyväisyyskyselyyn (”kysely”) tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Osa tiedoista on sinua koskevia henkilötietoja (”henkilökohtaiset tiedot”) tai tietoja, joista voimme tunnistaa sinut.

Tämä tietosuojakäytäntö kattaa myös meidät ja tytäryhtiömme, joissa olemme rekisterinpitäjä. Jokainen konsernin yhtiö on rekisterinpitäjä, ja luettelo niistä löytyy täältä.

Kohdassa 2 kerrotaan, miten SHL käyttää tietojasi: Mitä tietoja kerätään, miten niitä kerätään, miten ja miksi niitä käytetään, kenen kanssa niitä jaetaan sekä mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen.

Kohta 3 sisältää lisätietoja siitä, kenen kanssa jaamme tietojasi, sekä yhteenvedon tietosuojalain mukaisista oikeuksistasi.

2 SHL rekisterinpitäjänä

Kun olet vastannut kyselyyn, käytämme henkilökohtaisia tietojasi, joita olet antanut meille vastaanottaessasi palveluitamme, alla lueteltuihin tarkoituksiin. Olemme näiden rekisterinpitäjä ja vastuussa henkilökohtaisista tiedoistasi ja myös siitä, mihin tarkoituksiin tietojasi kerätään ja käytetään.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, kuinka SHL käsittelee tietojasi rekisterinpitäjänä, ota yhteyttä SHL:n tietosuojavaltuutettuun osoitteessa dpo@shl.com tai tämän tietosuojakäytännön lopussa olevaan osoitteeseen.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme ja käsittelemme alla lueteltuihin tietoluokkiin kuuluvia tietoja. Sinusta kerättyjen tietojen tietoluokat vaihtelevat kyselyn tyypin mukaan. Kaikkiin alla lueteltuihin tietoluokkiin kuuluvia tietoja ei välttämättä kerätä sinusta. Jos sinulla on kysyttävää siitä, kuinka SHL käsittelee tietojasi rekisterinpitäjänä, ota yhteyttä SHL:n tietosuojavaltuutettuun osoitteessa dpo@shl.com tai tämän tietosuojakäytännön lopussa olevaan osoitteeseen.

Mitä tietoja keräämme?

Tietoja, joita keräsimme pyytäessäsi palveluitamme ja joita tarvitsemme tarjotaksemme sinulle mahdollisuuden kyselyyn vastaamiseen, esimerkiksi:

i. ”Osallistujatiedot”, joita ovat muun muassa:

 • Nimesi,
 • sähköpostiosoitteesi
 • asuinmaasi

ii. ”Kyselytiedot”, joita ovat kyselyyn antamasi vastaukset.

Tähän sisältyvät vastaukset, jotka liittyvät sinulle tarjoamamme palvelun tärkeisiin yritystuloksiin, kuten:

 • Asiakaskokemus – ongelmanratkaisu, vastausnopeus, asiakaspalvelijan osaaminen sekä vaikutelma SHL:stä.
 • Effortless Experience (CES) – kuinka sujuvasti SHL käsitteli pyyntösi
 • Net Promoter Score (NPS) – asiakasuskollisuuden mittaaminen.
 • Jatkuva kehittyminen – kuinka voimme parantaa tehokkuuttamme ja ratkaista ongelmasi nopeammin ja tarkemmin, jotta olisimme alamme huipputekijöitä.

Sinulta ja muilta kyselyyn vastaajilta saamiemme kyselyvastausten avulla luomme yhdistelmätietotiivistelmän, josta ei voida tunnistaa yksittäisiä vastauksia (“Kyselyraportti”).

Kuinka käytämme näitä tietoja?

Käytämme osallistujatietojasi pyytääksemme sinua vastaamaan kyselyyn. Laadimme anonymisoidun yhdistelmän osallistujatiedoistasi ja kyselytiedoista, joiden avulla:

 1. Yhdistämme kyselytietosi toisten antamiin vastauksiin ja laadimme niistä anonymisoidun tutkimusraporttitiivistelmän,
 2. Parannamme, muokkaamme ja hallinnoimme palveluitamme.

Miksi käytämme näitä tietoja?

SHL käyttää yhdistelmäkyselyraporttia, koska haluamme aidosti parantaa palveluitamme.

Jos haluat lisätietoa henkilökohtaisia tietojasi koskevista perustelluista syistämme, ota yhteyttä SHL:n tietosuojavaltuutettuun osoitteessa dpo@shl.com tai tämän tietosuojakäytännön lopussa olevaan osoitteeseen.

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi myös silloin, jos se on välttämätöntä lainvalvojien tai sääntelyviranomaisen, -elimen tai -viraston kohtuullisesta pyynnöstä tai meitä vastaan tehdyn oikeudellisen vaateen puolustukseksi.

Kuinka pitkään säilytämme tietoja?

Säilytämme kyselytietojasi omaa tarkoitustamme varten tunnistamattomassa muodossa enintään seitsemän vuotta.  Emme hävitä henkilökohtaisia tietojasi, jos ne ovat oleellisia tutkinnan tai kiistan kannalta. Niitä säilytetään niin kauan kunnes kyseinen asia on täysin selvitetty.

Säilytämme asuinmaatietojasi seitsemän vuotta.

Missä henkilökohtaisia tietojasi säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi Saksassa sijaitsevissa datakeskuksissa ja varmuuskopioita Irlannissa. SHL:n tytäryhtiöt siirtävät myös henkilökohtaisia tietojasi ETA-alueen (Euroopan talousalueen) sisällä.

Lisäksi henkilökohtaisia tietojasi siirretään Yhdysvaltoihin, Intiaan, Etelä-Afrikkaan ja Isoon-Britanniaan (”SHL:n ETA-alueen ulkopuoliset käsittelypaikat”), joissa rajoitetulla määrällä henkilökuntaa SHL:n ETA-alueen ulkopuolisissa käsittelypaikoissamme sekä luotettavilla kolmansina osapuolina toimivilla alihankkijoillamme ja palveluntarjoajillamme on pääsy henkilökohtaisiin tietoihin, jotta ne voivat tarjota palveluitaan. Koska SHL:n ETA-alueen ulkopuoliset käsittelypaikat ovat maissa, joiden tietosuojalait poikkeavat ETA-alueen tietosuojalaeista, meillä on konsernin sisäinen kaikkien SHL:n tytäryhtiöiden allekirjoittama sopimus, joka sisältää Euroopan unionin (EU) mallisopimuslausekkeet (SCC:t), jotka EU:n tietosuojaviranomaiset ovat hyväksyneet tietojen siirtämiseen ETA-alueen ulkopuolelle. Kolmansina osapuolina toimivien alihankkijoidemme ja palveluntarjoajiemme on myös noudatettava mallisopimuslausekkeita yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti. Kaikilla SHL:n tytäryhtiöillä on samat tekniset, fyysiset ja hallinnolliset turvavalvontatoimenpiteet, ja niiden täytyy noudattaa tietosuojakäytäntöjämme ja toimintatapojamme sekä sovellettavia lakeja, jotka koskevat henkilökohtaisten tietojen keräämistä ja käyttöä.

Toimitamme halutessasi kopiot sääntelyviranomaisten hyväksymistä yleisistä mallisopimuslausekkeista. Ota yhteyttä SHL:n tietosuojavaltuutettuun osoitteessa dpo@shl.com tai tämän tietosuojakäytännön lopussa olevaan osoitteeseen.

Milloin jaamme henkilökohtaisia tietoja?

Meillä on määritellyt tilanteet, jolloin jaamme henkilökohtaisia tietojasi kolmansien osapuolien kanssa:

 • Jaamme kyselyraportin konserniin kuuluvien yhtiöidemme kanssa, kun sitä tarvitaan ylläpito- ja tukipalveluiden tarjoamiseen ja jotta voimme jatkaa konsernimme tarjoamien palveluiden parantamista.
 • Jaamme tietojasi myös luotettavien kolmantena osapuolena toimivien palveluntarjoajiemme, kuten Qualtricsin, tutkimustyökalupalveluntarjoajan sekä tietoturvallisuus- ja pilvipalvelualustojen palveluntarjoajien kanssa. Palveluntarjoajamme ovat velvoitettuja noudattamaan tietojen käsittelyä ja turvallisuutta koskevia standardejamme.

3 Tietojen jakaminen ja rekisteröidyn henkilön oikeudet

Tietojen jakaminen

Työnantaja ja SHL rekisterinpitäjänä jakavat tietojasi seuraavien kolmansien osapuolten kanssa seuraavissa tilanteissa:

 • Jos keskustelemme koko liiketoimintamme tai sen osan myymisestä tai siirrosta, henkilökohtaiset tiedot siirretään mahdolliselle ostajalle sopivin ehdoin luottamuksellisuuden puitteissa.
 • Jos yhtiömme uudelleen organisoidaan tai myydään, henkilökohtaiset tiedot siirretään ostajalle, joka voi jatkaa palveluiden tarjoamista sinulle.
 • Jos laki, määräys tai käytäntö edellyttää meitä tekemään niin, tai jos sääntely- tai muu viranomainen (esimerkiksi poliisi) niin pyytää.
 • Jos puolustamme oikeudellista vaadetta, henkilökohtaiset tietosi siirretään tarpeen mukaan kyseisen vaateen puolustukseen liittyen.

Rekisteröidyn henkilön oikeudet

Olemme laatineet luettelon oikeuksistasi koskien henkilökohtaisia tietojasi ja kuinka voit niitä käyttää. Näihin oikeuksiin pätevät sovellettavassa laissa olevat poikkeukset, ja kyseiset oikeudet koskevat vain tietyn tyyppistä tietoa tai käsittelyä.  Voit käyttää henkilökohtaisia tietojasi, joiden rekisterinpitäjä me olemme, koskevia oikeuksia ottamalla yhteyttä SHL:n tietosuojavaltuutettuun osoitteessa dpo@shl.com tai tämän tietosuojakäytännön lopussa olevaan osoitteeseen.

 1. Oikeus perua suostumus: Kun me olemme saaneet suostumuksen johonkin tapaamme käyttää tietoja, voit perua kyseisen suostumuksen milloin vain ottamalla yhteyttä työnantajaan SHL:n tietosuojavaltuutettuun osoitteessa dpo@shl.com tai tämän tietosuojakäytännön lopussa olevaan osoitteeseen.
 2. Voit pyytää meitä vahvistamaan, käsittelemmekö henkilökohtaisia tietojasi, ja jos käsittelemme, voit pyytää pääsyä kyseiseen henkilökohtaiseen tietoon sekä muihin tietoihin, kuten miksi tietojasi käytetään ja mihin tarkoitukseen.
 3. Voit pyytää korjauksia meidän säilyttämiimme henkilökohtaisiin tietoihisi, jos niissä on virheitä.
 4. Voit pyytää meitä poistamaan henkilökohtaiset tietosi.
 5. Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilökohtaisten tietojesi käyttöä.
 6. Voit pyytää meitä auttamaan sinua siirtämään tiettyjä henkilökohtaisia tietojasi toisiin yhtiöihin. Tämän helpottamiseksi sinulla on oikeus pyytää, että me tai työnantaja annamme henkilökohtaiset tietosi koneluettavassa muodossa toiselle yhtiölle.
 7. Voit pyytää meitä lopettamaan henkilökohtaisten tietojesi käytön, mutta vain tietyissä tapauksissa. Tämä koskee tilanteita, joissa käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi perustellusta syystä (tai kolmannesta osapuolesta johtuvista vastaavista syistä) ja voit esittää vastalauseen käsittelylle tältä pohjalta. Meillä on kuitenkin oikeus jatkaa tietojesi käsittelyä pakottavien perusteltujen syidemme perusteella.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Silloin kun me olemme rekisterinpitäjä, voit ottaa yhteyttä Britannian tietoturva-asioista vastaavaan viranomaiseen (UK Information Commissioner’s Office) tai oman alueesi tietosuojavaltuutettuun.

Kysymykset tai valitukset

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, ota yhteyttä SHL:n tietosuojavaltuutettuun osoitteessa dpo@shl.com tai tämän tietosuojakäytännön lopussa olevaan osoitteeseen.

Ilmoitukseen tehtävät muutokset

Tähän tietosuojakäytäntöön tehdään muutoksia aika ajoin. Jos teemme mitään tärkeitä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön (keräämämme tiedot, kuinka tai miksi niitä käytämme), annamme niihin selvän linkin, joka on voimassa kohtuullisen ajan muutoksen jälkeen.

Jos haluat päästä tämän tietosuojakäytännön aikaisempiin versioihin, ota yhteyttä SHL:n tietosuojavaltuutettuun osoitteessa dpo@shl.com tai tämän tietosuojakäytännön lopussa olevaan osoitteeseen.

Muut käytännöt

Turvallisuus

Olemme sitoutuneet pitämään henkilökohtaiset tietosi turvassa. Meillä on käytössä fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia keinoja, jotka auttavat estämään luvattoman pääsyn tietoihisi tai niiden luvattoman käytön. Lisätietoja turvatoimenpiteistämme löytyy seuraavasta: Tietoturvapolitiikka.

Pakotteet

SHL:n tuotteet ja palvelut ovat Yhdysvaltain pakotelakien alaisia. Tästä syystä kielletyt henkilöt tai tietyissä maissa (Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria) olevat henkilöt eivät voi vastata kyselyihin meidän järjestelmissämme. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä osoitteella dataquestions@shl.com.

SHL:n tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

S-posti: dpo@shl.com

Postiosoite: Data Protection Officer, SHL Group Ltd, The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 0NE, Englanti.