To access this notice for specific regions or countries, please click on the links below.

Kennisgeving over klanttevredenheid en gegevensbescherming voor onderzoek (Nederlands)

Meer informatie over de Kennisgeving over gegevensbescherming

Lees deze Kennisgeving over gegevensbescherming ('Kennisgeving') om door te gaan. Het legt uit hoe en waarom SHL gegevens en informatie verzamelt en gebruikt via online enquêtes en vervolggesprekken. Voor definities van termen die niet op deze pagina staan, raadpleegt u de definities in de Kennisgeving.

Lees de hele Kennisgeving zorgvuldig door.

Vragen over deze Kennisgeving stuurt u naar dpo@shl.com.

 

Kennisgeving over gegevensbescherming

Deze Kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 7 juli 2022 om veranderingen in de bedrijfsvoering aan te pakken en om diensten toe te voegen aan de dekking van de kennisgeving inzake gegevensbescherming.

 

Deel 1 - Wie we zijn

SHL, en onze gelieerde groep van bedrijven, zijn elk verantwoordelijken voor uw gegevens, voor zover van toepassing. Dat betekent dat we de manieren en middelen bepalen om persoonlijke informatie te verwerken en te gebruiken in overeenstemming met deze Kennisgeving. Deze Kennisgeving beschrijft hoe SHL Group Limited van The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey KT7 0NE, Engeland, en de rest van onze gelieerde groep bedrijven (elk als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en samen SHL of wij of ons) alle persoonlijke informatie gebruiken die via deze online enquête wordt verzameld.

SHL verwerkt en verzamelt gegevens over u wanneer u een enquête van SHL over klantonderzoek (' Enquête') invult in overeenstemming met deze Kennisgeving. Voor zover bepaalde informatie persoonlijke informatie (" Persoonsgegevens") over u is of waaruit we u kunnen identificeren, zullen we ervoor zorgen dat alle verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de richtlijnen van de branche.

Sectie 2 beschrijft de wijze waarop SHL uw gegevens gebruikt: welke gegevens worden verzameld, hoe die worden verzameld, hoe die worden gebruikt, waarom die worden gebruikt, met wie die worden gedeeld en de rechten die u hebt.

Sectie 3 bevat aanvullende informatie over met wie wij uw gegevens delen, samen met een overzicht van uw rechten die wetgeving voor gegevensbescherming u biedt.

 

Sectie 2 - SHL als de Gegevensbeheerder

Wanneer u een enquête invult, gebruiken we de gegevens en alle persoonlijke informatie die u verstrekt voor de hieronder beschreven doeleinden. Wij treden op als de gegevensbeheerder van deze gegevens en zijn verantwoordelijk voor uw Persoonlijke gegevens, met inbegrip van de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld en gebruikt.

Bij vragen over de verwerking van uw gegevens en persoonsgegevens met SHL als gegevensbeheerder kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO, Data Protection Officer) van SHL via dpo@shl.com. Of maak gebruik van de contactgegevens aan het eind van deze Kennisgeving.

Wat wij verzamelen

Bij het verzamelen en verwerken van de categorieën gegevens gaan we op de onderstaande manier te werk. De categorieën gegevens die over u worden verzameld, zijn afhankelijk van het type enquête. Niet alle hieronder vermelde gegevenscategorieën worden altijd over u verzameld. Bij vragen over de verwerking van uw gegevens met SHL als gegevensbeheerder kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO, Data Protection Officer) van SHL via dpo@shl.com. Of maak gebruik van de contactgegevens aan het eind van deze Kennisgeving.

(1) Persoonliike qeqevens:

Persoonlijke informatie die u ons hebt gegeven toen u ons benaderde om deel te nemen aan een enquête, waaronder:

a) " Deelnemersgegevens", waaronder uw:

  • naam;
  • e-mailadres; en
  • land waar u woont

b) " Enquêtegegevens": uw antwoorden op de enquêtevragen of uw mondelinge antwoorden in een opgenomen interview als onderdeel van dit proces.

Dit omvat het vragen om bepaalde informatie die belangrijk is voor de dienstverlening die we u hebben geleverd of die we aan de markt leveren om onze voortdurende verbetering te ondersteunen, wat betekent dat we begrijpen welke verbeteringen de efficiëntie zullen stimuleren en uw problemen sneller en nauwkeuriger zullen oplossen, en dat we ernaar streven om de markt te leiden.

Met uw Enquêtegegevens genereren we een compleet rapport van de enquêteantwoorden van u en andere deelnemers. De individuele antwoorden kunnen niet worden geïdentificeerd (' Enquêterapport').

Hoe we deze gegevens gebruiken

We gebruiken uw Deelnemergegevens om u uit te nodigen voor een Enquête. Vervolgens anonimiseren we een combinatie van uw Deelnemersgegevens en Enquêtegegevens met Deelnemersgegevens en Enquêtegegevens van andere respondenten om een geanonimiseerd samenvattend Enquêteverslag samen te stellen. We gebruiken het Enquêterapport om onze dienstverlening te verbeteren, aan te passen, te beheren en toe te passen

Waarom we de gegevens gebruiken

SHL maakt gebruik van het Enquêterapport omdat de verbetering van onze dienstverlening onze legitieme belangen dient.

Wilt u meer informatie over onze legitieme belangen zoals die van toepassing zijn op uw persoonlijke gegevens? Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van SHL via dpo@shl.com. Of maak gebruik van de contactgegevens aan het eind van deze Kennisgeving.

We verwerken uw Persoonlijke gegevens ook als dit vereist is na een redelijk verzoek van een wetshandhavings- of regelgevende instantie, of als we een juridische claim tegen ons moeten verdedigen.

Hoelang we de gegevens bewaren

We bewaren uw Enquêtegegevens voor onze eigen doeleinden in een identiteitsloze hoedanigheid gedurende hoogstens zeven jaar. We verwijderen uw persoonlijke gegevens niet als die relevant zijn bij een onderzoek of een geschil. Deze gegevens moeten worden opgeslagen totdat deze problemen volledig zijn opgelost.

We bewaren het Land waar u woont gedurende zeven jaar, als we deze informatie hebben verzameld.

Waar uw Persoonlijke gegevens worden bewaard

We slaan uw Persoonlijke gegevens op in datacenters in Duitsland en maken back-ups in Ierland. Partners van SHL dragen uw persoonlijke gegevens ook over binnen de EER ( Europese Economische Ruimte).

Verder worden uw Persoonlijke gegevens overgedragen naar de Verenigde Staten, India, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk (" SHL's verwerkingslocaties buiten de EER"). Hier heeft een beperkt aantal personeelsleden van SHL's verwerkingslocaties buiten de EER samen met onze vertrouwde externe leveranciers en dienstverleners toegang tot Persoonlijke gegevens om diensten te verstrekken. Omdat SHL's verwerkingslocaties buiten de EER zich in landen bevinden die geen soortgelijke wetgeving voor gegevensbescherming hebben als die in de EER, werken we groepsbreed met een overeenkomst die door alle partners van SHL is ondertekend. Deze overeenkomst bevat de modelcontractbepalingen ( SCC's) van de Europese Unie ( EU), die zijn goedgekeurd door de autoriteiten voor gegevensbescherming van de EU voor de overdracht van gegevens buiten de EER. Onze externe leveranciers en dienstverleners dienen ook akkoord te gaan met de SCC's in overeenstemming met Artikel 46 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle partners van SHL hanteren dezelfde technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen en zijn verplicht onze beleidslijnen en procedures voor gegevensbescherming, en toepasselijke wetgeving na te leven die betrekking hebben op het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens.

U kunt bij ons altijd een exemplaar van de door regelgevers goedgekeurde SCC's opvragen. Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van SHL via dpo@shl.com. Of maak gebruik van de contactgegevens aan het eind van deze Kennisgeving.

Wanneer we Persoonlijke gegevens delen

We hebben hieronder de omstandigheden beschreven waarin we uw gegevens delen met derden:

  • We delen het Enquêterapport met onze groep bedrijven wanneer we onderhouds- en ondersteuningsdiensten moeten uitvoeren, en opdat we de diensten binnen de groep kunnen blijven aanbieden.
  • Verder delen we uw gegevens met onze vertrouwde externe dienstverleners, waaronder Qualtrics, de provider van onze enquêtetool, onze providers van IT-beveiliging en onze providers van het cloudhostingplatform. Onze dienstverleners moeten voldoen aan onze normen voor de verwerking van gegevens en beveiliging.

 

Deel 3 - Gegevens delen en de rechten van gegevenssubjecten

Gegevens delen

SHL als gegevensbeheerder deelt in de onderstaande omstandigheden uw gegevens met de volgende derden:

a. Als er sprake is van een reorganisatie of een verkoop, worden Persoonlijke gegevens verzonden naar een koper die diensten aan u kan blijven verstrekken;

b. Als we hiertoe uit hoofde van de wetgeving, regelgeving of praktijken die we naleven worden verplicht, of als we hierom worden gevraagd door een openbare of regelgevende instantie, zoals de politie;

c. Als we een juridische claim verdedigen, worden uw Persoonlijke gegevens verzonden zoals vereist in verband met de verdediging van een dergelijke claim.

Rechten van gegevenssubjecten

We hebben de rechten op een rijtje gezet die u hebt ten aanzien van uw Persoonlijke gegevens, alsmede hoe u hiervan gebruik kunt maken. Op deze rechten zijn in wettelijk opzicht uitzonderingen van toepassing. Ze gelden alleen voor bepaalde soorten gegevens of verwerkingsmethoden. Bij Persoonlijke gegevens die door ons worden beheerd, maakt u gebruik van uw rechten door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van SHL via dpo@shl.com. Of maak gebruik van de contactgegevens aan het eind van deze Kennisgeving.

a. Het recht om toestemming in te trekken: In de gevallen dat wij toestemming hebben gekregen voor manieren waarop we uw Persoonsgegevens gebruiken, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. Neem hiervoor contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van SHL via dpo@shl.com. Of maak gebruik van de contactgegevens aan het eind van deze Kennisgeving.

b. U kunt ons vragen te bevestigen of we uw Persoonlijke gegevens verwerken. Indien dat het geval is, kunt u vragen om toegang tot die Persoonlijke gegevens en om aanvullende details, zoals waarom uw gegevens worden gebruikt en voor welke doeleinden.

c. U kunt vragen de Persoonlijke gegevens te laten corrigeren die door ons worden bewaard als deze onjuist zijn.

d. U kunt ons vragen uw Persoonlijke gegevens te verwijderen.

e. U kunt ons vragen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken.

f. U kunt ons vragen u te helpen een deel van de persoonlijke gegevens te verplaatsen naar andere bedrijven. U hebt hierbij het recht om te vragen of wij uw persoonlijke gegevens kunnen verstrekken aan een ander bedrijf in machineleesbare indeling.

g. U kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens niet meer te gebruiken, maar alleen in bepaalde omstandigheden. Dit is een mogelijkheid als we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van legitieme belangen (of als een derde partij legitieme belangen heeft) en u bezwaar wilt maken tegen deze redenen. We mogen dan doorgaan met de verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van onze overtuigende legitieme belangen.

Maar u hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. Als wij de gegevensbeheerder zijn, dan kunt u contact opnemen met het kantoor van de informatiecommissaris in het Verenigd Koninkrijk of de plaatselijke regelgevende instantie voor gegevensbescherming van uw rechtsgebied.

Vragen of klachten

Neem bij vragen over deze Kennisgeving contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van SHL via dpo@shl.com. Of maak gebruik van de contactgegevens aan het eind van deze Kennisgeving.

Wijzigingen aan de Kennisgeving

Van tijd tot tijd wordt deze Kennisgeving aangepast. Als iets belangrijks aan deze Kennisgeving wordt veranderd (de informatie die we verzamelen, hoe of waarom we die gebruiken), plaatsen we gedurende een redelijke periode na de verandering een prominente link naar de Kennisgeving.

Wilt u toegang tot eerdere versies van deze Kennisgeving, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van SHL via dpo@shl.com. Of maak gebruik van de contactgegevens aan het eind van deze Kennisgeving.

 

Ander beleid

Beveiliging

We zetten ons in om al uw gegevens veilig te houden. We werken met fysieke, technische en administratieve processen om ongeoorloofd(e) toegang tot of gebruik van uw gegevens te vermijden. Raadpleeg ons beveiligingsbeleid voor meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen .

Sancties

Op de producten en diensten van SHL is Amerikaanse sanctiewetgeving van toepassing. Daarom mogen verboden individuen of diegenen die gevestigd zijn in bepaalde landen (Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië) niet deelnemen aan enquêtes op onze systemen. Neem bij vragen contact op met dpo@shl.com.

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming van SHL:

E-mail: dpo@shl.com

Postadres: Data Protection Officer, SHL Group Ltd, The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 0NE, Engeland.